DPH v praxi – dodávky tovaru

Z pohľadu zákona o DPH je dôležité, aby platiteľ pri kúpe tovaru od zahraničnej firmy z iného členského štátu, resp. z tretieho štátu venoval pozornosť textu uvedenému na faktúre a pokiaľ je to možné, mal vedomosti o spôsobe realizácie obchodu, pretože tieto skutočnosti majú rozhodujúci vplyv na správne určenie dňa vzniku daňovej povinnosti, t.j. priznanie DPH z daného obchodu v správnom zdaňovacom období.

Príklad:

Slovenská fy Alfa (platiteľ DPH) zaplatila 26.04.2022 zálohu vo výške 1 000 EUR poľskej fy Beta s prideleným PL IČ DPH v sume 1 000 EUR na kúpu tovaru – kancelárskeho nábytku. Na základe prijatej zálohy fy Beta dodala fy Alfa tovar dňa 30.05.2022 a na túto dodávku vyhotovila faktúru dňa 06.06.2022 v celkovej sume 3 000 EUR, po odpočítaní zálohy k úhrade 2 000 EUR.

Riešenie:

 1. V prípade, že na faktúre je uvedený text, že dodávka je oslobodená od dane vrátane príslušného ustanovenia poľského zákona o DPH, resp. je na faktúre uvedená odvolávka na článok 138 smernice Rady 2006/112/ES a tovar bol na Slovensko prepravený z Poľska, z pohľadu odberateľa ide o nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (§ 11 zákona o DPH), pri ktorom je povinná platiť daň fy Alfa podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH a daňová povinnosť jej vzniká podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona o DPH dňom vyhotovenia faktúry, t.j. 06.06.2022.
  To znamená, že daň prizná v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie VI/2022 v riadku 07 uvedie sumu základu dane 3 000 EUR a v riadku 08 sumu 20% DPH vo výške 600 EUR; v kontrolnom výkaze za VI/2022 uvedie danú faktúru do časti B.1. Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu zaplatením zálohy (26.04.2022) nevzniká daňová povinnosť.
 1. V prípade, že na faktúre je uvedený text, že pri dodávke tovaru sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti – „reverse charge“, resp. text, že ide o trojstranný obchod, prípadne je na faktúre uvedená odvolávka na článok 141 smernice Rady 2006/112/ES a tovar bol na Slovensko prepravený nie z Poľska, ale z iného členského štátu napr. z Rakúska, potom ide o trojstranný obchod (§ 45 zákona o DPH), v ktorom je fy Alfa tzv. druhým odberateľom a je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 7 zákona o DPH a daňová povinnosť jej vzniká nielen podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH – dňom dodania tovaru, ale aj dňom zaplatenia zálohy podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH. V danom prípade teda fy Alfa podá dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie IV/2022, v ktorom v riadku 11 uvedie sumu základu dane 1000 EUR a v riadku 12 sumu 20% DPH vo výške 200 EUR; taktiež podá aj dodatočný kontrolný výkaz za IV/2022, v ktorom v časti B.1. uvedie na základe interného dokladu príslušné údaje.
  V daňovom priznaní za V/2022 v riadku 11 uvedie už len sumu základu dane vo výške 2 000 EUR a v riadku 12 sumu 20% DPH vo výške 400 EUR. V kontrolnom výkaze za V/2022 v časti B.1. uvedie zodpovedajúce údaje z danej faktúry.
 1. V prípade, že na faktúre je uvedený text, že pri dodávke tovaru sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti – „reverse charge“ a tovar bol fy Alfa dodaný z iného miesta na Slovensku napr. zo skladu v Čadci, ktorý má poľská fy v prenájme, kde má naskladnený tovar pre slovenských odberateľov, potom ide o dodanie tovaru s miestom dodania v tuzemsku, pri ktorom je povinná platiť daň fy Alfa podľa § 69 ods. 2 písm. b) zákona o DPH a daňová povinnosť jej vzniká nielen podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH – dňom dodania tovaru, ale aj dňom zaplatenia zálohy podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH. (V takomto prípade môže byť poľská fy registrovaná aj na Slovensku podľa § 5 zákona o DPH a môže na faktúre uviesť aj toto slovenské IČ DPH pridelené podľa tohto ustanovenia miesto poľského IČ DPH).
  V danom prípade, teda fy Alfa podá dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie IV/2022, v ktorom v riadku 09 uvedie sumu základu dane 1000 EUR a v riadku 10 sumu 20% DPH vo výške 200 EUR; taktiež podá aj dodatočný kontrolný výkaz za IV/2022, v ktorom v časti B.1. uvedie na základe interného dokladu príslušné údaje.
  V daňovom priznaní za V/2022 v riadku 09 uvedie už len sumu základu dane vo výške 2 000 EUR a v riadku 10 sumu 20% DPH vo výške 400 EUR. V kontrolnom výkaze za V/2022 v časti B.1. uvedie zodpovedajúce údaje z danej faktúry.