Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť MADWIRE, s. r. o., IČO: 47 436 310, so sídlom: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 92577/B (ďalej len „Poskytovateľ“), za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností medzi spoločnosťou MADWIRE, s. r. o. ako poskytovateľom cloud computing služieb a ďalších súvisiacich služieb (ďalej aj ako „Služba“ alebo „Služby“) a právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré vstupujú do zmluvných vzťahov so spoločnosťou MADWIRE, s. r. o. (ďalej aj „Užívateľ“/ „Užívatelia“) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MADWIRE, s. r. o. na poskytovanie cloud computing služieb (ďalej aj „VOP“ alebo „Podmienky“)

I.

Definícia pojmov

1.1 Pre účely týchto VOP a zmlúv, ktoré na tieto VOP odkazujú:

Poskytovateľ je spoločnosť MADWIRE, s. r. o., IČO: 47 436 310, so sídlom: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 92577/B.

Užívateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy o poskytovaní cloud computing služieb.

Záujemca je osoba, ktorá má záujem uzavrieť Zmluvu o poskytovaní cloud computing služieb s Poskytovateľom a ktorá adresuje Poskytovateľovi prejav vôle vo forme Objednávky.

Zmluvnými stranami sa rozumejú Poskytovateľ a Užívateľ, ktorí uzavreli Zmluvu o poskytovaní cloud computing služieb.

Tretie subjekty, tretie osoby sú akékoľvek iné osoby a subjekty odlišné od Poskytovateľa a Užívateľa, ak nie je v Zmluve a týchto VOP ustanovené inak.

Cloud computing služba predstavuje poskytnutie Služby, ktorá umožňuje náhradu klasického fyzického servera za virtuálny. Služba predstavuje vymedzený diskový priestor s priradeným počtom CPU (procesorom) s garantovaným výkonom, pamäťou RAM a ďalšími doplnkovými službami na serveroch Poskytovateľa ktorý slúži ako miesto pre umiestnenie a prevádzku požadovaných softvérových produktov, aplikácií a riešení v kombinácii s užívateľskými dátami, ktoré Užívateľ využíva pre svoje účely a na ktoré pristupuje vzdialene.

Služba je poskytovanie cloud computing služieb prípadne iných súvisiacich služieb Poskytovateľom.

Internetová stránka Poskytovateľa  je  internetová stránka www.getwingu.sk.

Registrovaný užívateľ je osoba platne registrovaná prostredníctvom internetovej stránky Poskytovateľa.

Objednávka je budúcim užívateľom záväzne objednaná Služba, ktorá obsahuje identifikačné údaje budúceho Užívateľa, definuje základné parametre ním požadovanej Služby, dobu trvania.

Zmluva je zmluvou o poskytovaní cloud computing služieb, ktorú uzatvára s Užívateľ s Poskytovateľom. Súčasťou zmluvy môžu byť aj Špecifikácie jednotlivých poskytovaných Služieb, pričom Zmluva a Špecifikácia sa označujú aj spoločne ako Zmluva.

Viazanosť je doba trvania Zmluvy určená v Zmluve.

Systémové prostriedky predstavujú súhrn výkonových parametrov poskytovaných Užívateľovi. Sú to najmä Virtuálna operačná pamäť (vRAM), virtuálný procesor (vCPU) a virtuálny priestor (vHDD).

Virtuálna operačná pamäť (vRAM) je množstvo operačnej pamäte, ktorú môže Užívateľ použiť pri vytváraní nových virtuálnych serverov. vRAM je definovaná ako množstvo gigabytov operačnej pamäte.

Virtuálny procesor (vCPU) je množstvo výpočtového procesorového výkonu, ktorý môže Užívateľ použiť pri vytváraní nových virtuálnych serverov. Množstvo vCPU je udávané v jednotkách kusov.

Virtuály priestor (vHDD) je kapacita priestoru pre uloženie dát Užívateľa. Veľkosť vHDD je udávaná v gigabytoch, prípadne terabytoch.

Virtuálny server (VPS – virtual private server) predstavuje súhrn pridelených systémových prostriedkov a softvérového vybavenia. Správa a operácie s virtuálnym serverom sú prevádzané Užívateľom, ak v Zmluve o poskytovaní cloud computing služieb nie je dojednané inak.

Virtuálna sieť je softvérovo definovaná sieťová infraštruktúra pozostávajúca z virtuálnych sieťových súčastí.

Technickou odstávkou sa rozumie vopred oznámená odstávka celého systému, alebo jeho časti, za účelom upgradu, updatu alebo iného zásahu zo strany Poskytovateľa.

Výpadkom sa rozumie neplánované odstavenie celého systému, alebo jeho časti,  vplyvom vyššej moci alebo neautorizovaným zásahom tretej strany.

vCloud Director je aplikácia slúžiaca na správu systémových prostriedkov, virtuálnych serverov (vytváranie, mazanie, spúšťanie a zastavovanie) a virtuálnych sietí dostupná Užívateľovi.

Pay-as-you-go (PAYG) je obchodný model, pri ktorom Užívateľ uhrádza poplatky za poskytované služby po ukončení fakturačného obdobia na základe reálnej spotreby systémových prostriedkov.

Internet je medzinárodná verejná informačná dátová elektronická komunikačná sieť.

Zákonom sa pre účely VOP rozumejú všetky platné právne predpisy Slovenskej republiky a medzinárodné právne predpisy, ktorými je Slovenská republika viazaná.

1.2 Všetky pojmy uvedené v bode 1.1 tohto článku sa v texte vyskytujú v príslušných gramatických tvaroch.

II.

Registrácia 

na internetovej stránke Poskytovateľa

 1. Po registrácii na internetovej stránke Poskytovateľa je na email účet zadaný Užívateľom zaslané náhodné heslo. Registrovaný užívateľ je povinný si následne heslo zmeniť a uchovávať toto heslo v tajnosti a nezdielať ho s tretími osobami. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky úkony, ktoré sú z jeho účtu vykonané.
 2. Registrovaný užívateľ je povinný okamžite prevádzkovateľa informovať, pokiaľ má akékoľvek podozrenie na zneužitie či sprístupnenie svojho konta tretej osobe. V prípade odôvodnenej obavy, že dochádza alebo môže dôjsť k zneužitiu účtu požívateľa, je prevádzkovateľ oprávnený účet používateľa zablokovať, prípadne ho vyzvať k zmene hesla.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by registrovanému užívateľovi mohli vzniknúť v dôsledku vyzradenia alebo zneužitia jeho prístupového hesla.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite pozastaviť či zrušiť registráciu používateľa, pokiaľ sa odôvodnene domnieva, že používateľ porušuje tieto obchodné podmienky alebo iné vzájomné dojednanie. Zánikom či zrušením registrácie nie sú dotknuté tie ustanovenia VOP, ktoré vzhľadom k svojej povahe pretrvávajú.

III.

 Uzatvorenie Zmluvy 

o poskytovaní cloud computing služieb

 1. Poskytovateľ poskytuje Služby na základe písomnej Zmluvy uzatvorenej s Užívateľom a Poskytovateľom. Poskytovateľ a Užívateľ vstupujú do zmluvného vzťahu za podmienok stanovených vo VOP, pričom VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
 2. Používateľ si objedná službu na základe odoslaného registračného formulára prostredníctvom siete internet cez internetovú stránku Poskytovateľa, pričom objednaním služieb prostredníctvom siete internet vyslovuje Užívateľ svoj záväzok riadiť sa týmito VOP rovnako, ako by tieto podmienky boli podpísané vo forme zmluvy. VOP sú záväzné v platnom aktuálnom znení. Rovnaké podmienky ako v prvej vete platia pre elektronické objednávky (objednávka prostredníctvom emailového účtu Objednávateľa), telefonické objednávky, prípadne objednávky realizované osobne v sídle Poskytovateľa.
 3. Zmluvný vzťah založený podľa týchto VOP vzniká medzi zmluvnými stranami okamihom schválenia zaslaného a riadne vyplneného registračného formulára Užívateľa zo strany Poskytovateľa služby a riadi sa ustanovením obchodného zákonníka a nadväzujúcich predpisov.
 4. V prípade potreby je možné uzatvoriť Zmluvu aj písomne mimo registračného formuláru zaslaného Užívateľom Poskytovateľovi.
 5. Záujemca je svojou Objednávkou viazaný po dobu 30 dní odo dňa jej doručenia Poskytovateľovi, pričom Poskytovateľ má právo odmietnuť uzavrieť Zmluvu za podmienok podľa VOP.

Predmet Zmluvy

 1. Na základe Zmluvy o poskytovaní cloud computing služieb:
  1. Poskytovateľ sa zaväzuje  Užívateľovi zriadiť cloud computing službu alebo poskytovať príslušnú Službu a plniť všetky ďalšie povinnosti z nej vyplývajúce tak, ako sú stanovené týmito VOP a Zmluvou,
  2. Užívateľ sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi za plnenie jeho záväzkov podľa Zmluvy Odplatu za poskytovanie Služby vo výške stanovenej Zmluvou Tarifou, spôsobom a za podmienok stanovených Zmluvou/VOP/Tarifou a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú vymedzené v VOP/Zmluve alebo ako zo Zmluvy vyplývajú.

IV.

Rozsah poskytovania Služby

 1. Poskytovateľ je oprávnený Užívateľovi poskytovať Službu výlučne na základe platne uzavretej Zmluvy, a to v súlade s VOP a Zákonom.
 2. Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi Službu, a to len v  prípade riadneho a včasného splnenia všetkých záväzkov Užívateľa stanovených v VOP a v Zmluve s výnimkou prípadov uvedených v týchto VOP.
 3. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy v prípadoch uvedených v VOP a Zákonom.
 4. Ak nebudú dané podmienky na odmietnutie uzavretia Zmluvy podľa Zákona alebo podľa týchto VOP, uzavrie Poskytovateľ Zmluvu s každým záujemcom (fyzickou, ako aj právnickou osobou), ktorý splní podmienky stanovené týmito VOP a Zákonom.

V.

Podmienky na poskytovanie Služby

 1. Záujemca o poskytovanie Služby je povinný pred uzavretím Zmluvy:
 2. doručiť Poskytovateľovi Objednávku,
 3. predložiť na požiadanie Poskytovateľa všetky ním vyžiadané dokumenty osvedčujúce totožnosť záujemcu o poskytovanie Služby alebo jeho splnomocneného zástupcu a dokumenty osvedčujúce, že záujemca o poskytovanie Služby disponuje všetkými nevyhnutnými povoleniami a súhlasmi dotknutých subjektov spojenými s užívaním Služby. Údaje o záujemcovi budú využité za účelom uzatvorenia Zmluvy.
 4. V prípade, že z VOP alebo Zákona nevyplýva niečo iné, Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzavretie zmluvy so záujemcom o poskytovanie Služby, ak:

 1. Poskytovateľ nedostal v zmysle bodu 5.1.1 VOP od záujemcu o poskytovanie Služby Objednávku, obsahujúcu údaje potrebné pre uzavretie Zmluvy,
 2. Poskytovateľ nedostal v zmysle bodu 5.1.2 VOP od záujemcu o poskytovanie Služby požadované dokumenty,
 3. Poskytovateľ nedostal v zmysle bodu 5.1.2 VOP od záujemcu o poskytovanie Služby hodnoverné doklady preukazujúce prípadné nevyhnutné povolenia a súhlasy dotknutých subjektov v súvislosti s užívaním poskytovanej Služby,
 4. poskytovanie Služby podľa Objednávky je zo strany Poskytovateľa v požadovanom mieste, požadovanom rozsahu alebo za podmienok požadovaných záujemcom o poskytovanie Služby technicky neuskutočniteľné, alebo by bolo možné len s vynaložením neprimerane vysokých nákladov,
 5. Poskytovateľ nemá od záujemcu o poskytovanie Služby záruku, že bude dodržiavať Zmluvu, pretože je/bol dlžníkom Poskytovateľa alebo iného zmluvného partnera Poskytovateľa alebo tretia osoba už predtým odstúpila od zmluvy s ním alebo zmluvu s ním vypovedal a je tak dôvodný predpoklad, že  záujemca o poskytovanie Služby nebude riadne a včas plniť svoje záväzky stanovené Zmluvou,
 6. záujemca nesúhlasí s VOP, podmienkami Zmluvy a Zmluvných dokumentov,
 7. jej uzavretie by bolo v rozpore so Zákonom.
 8. Poskytovateľ je povinný začať poskytovať Službu v súlade s VOP a Zmluvou, pričom súčasne musia byť splnené nasledovné podmienky:

 1. zmluva bude medzi zmluvnými stranami platne uzavretá,
 2. Užívateľ riadne a včas zaplatí Poskytovateľovi všetky zo Zmluvy a Objednávky vyplývajúce finančné záväzky, vrátane
 3. neexistujú technické alebo organizačné prekážky, ktoré by Poskytovateľovi znemožňovali začať poskytovanie Služby.
 4. Poskytovateľ vynaloží úsilie zriadiť prvé pripojenie k Službe v lehote uvedenej v Zmluve; Poskytovateľ je však oprávnený túto lehotu zmeniť, ak nie je zriadenie v tejto lehote možné, predovšetkým z dôvodov nesplnenia, resp. oneskoreného splnenia povinností Užívateľa podľa bodov 5.3 a 9.1 VOP, ako aj z ďalších technických, organizačných alebo externých dôvodov, ktoré nemuseli byť známe v čase podpisu Zmluvy. Akákoľvek zodpovednosť Poskytovateľa v prípade nezriadenia Služby v uvedenej poriadkovej lehote je z uvedených dôvodov vylúčená.

Článok VI.

Podmienky obmedzenia poskytovania Služby

 1. Poskytovateľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu na nevyhnutný čas prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby bez toho, aby sa to považovalo za  akékoľvek porušenie Zmluvy, a to z dôvodov poskytovania služieb pre orgány krízového riadenia a pre ostatných užívateľov zaradených do systému prednostného spojenia a prevádzku tiesňových volaní na postihnutom území pri mimoriadnych udalostiach a krízových situáciách. Ďalej z dôvodu rozhodnutia príslušného orgánu Slovenskej republiky, závažných organizačných, technických alebo prevádzkových dôvodov, a taktiež aj pre výkon prác potrebných pre prevádzku, údržbu a opravu technických a technologických prvkov  alebo prác potrebných v snahe vyhnúť sa chybám v systéme. Na tieto skutočnosti bude Užívateľ upozornený vopred v súlade s právami a povinnosťami Poskytovateľa súlade s bodom 7.6 VOP
 2. Poskytovateľ je oprávnený dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby podľa ustanovení Zákona  a VOP bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy, a to v prípade ak Užívateľ:
 3. zneužíva Službu alebo ak Užívateľ umožňuje jej zneužívanie, a to až do odstránenia zneužívania lebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich toto zneužívanie. Zneužívaním Služby je napríklad najmä: (i) vykonávanie akejkoľvek nezákonnej alebo inej nevhodnej aktivity, ktorá je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to prostredníctvom poskytovanej Služby; (ii) šírenie a umožnenie šírenia nezákonnej alebo najmä nevhodnej komunikácie; (iii) šírenie a umožnenie šírenia počítačových vírusov; (iv) šírenie a umožnenie šírenia nevyžiadaných a obťažujúcich správ; (v) porušovanie a umožnenie porušovania autorských alebo vlastníckych práv; (vi) narušenie bezpečnosti sietí a systémov; (vii) neoprávnený prístup alebo pokus o získanie  neoprávneného prístupu k údajom v sieťach a systémoch; (viii) preťaženie sietí a systémov; (ix) keď sa po uzavretí Zmluvy preukáže, že Užívateľ je dlžníkom Poskytovateľa alebo iného jeho zmluvného partnera; (x) porušením povinností Užívateľa;
 4. nezaplatí v lehote splatnosti, ani po upozornení a určení dodatočnej štrnásť dňovej lehoty na zaplatenie Odplatu za poskytovanie Služby alebo jej časť, a to až do úplného zaplatenia Odplaty za poskytovanie Služby vrátane príslušenstva alebo zániku Zmluvy;
 5. podstatne porušil iné ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak bol Užívateľ na možnosť prerušenia alebo obmedzenia z tohto dôvodu upozornený zo strany Poskytovateľa.

 1. V prípade, že Poskytovateľ preruší, resp. obmedzí poskytovanie Služby v zmysle bodov 6.1, 6.2 VOP nezakladá toto konanie Poskytovateľa právo Užívateľa na zaplatenie akejkoľvek finančnej alebo inej náhrady Užívateľovi Poskytovateľom a zároveň Užívateľ je povinný platiť v cerom rozsahu Odplatu v súlade s touto Zmluvou bez nároku na akékoľvek zľavy.
 2. V prípade opätovného poskytovania Služby podľa Zmluvy po odpadnutí dôvodu určeného v bode 6.2 VOP je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Užívateľa úhradu nákladov s tým spojených podľa Tarify platnej v čase opätovného aktivovania Služby pre Užívateľa bez zmeny podmienok Zmluvy uzavretej medzi oboma zmluvnými stranami.
 3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť doručenia správy prostredníctvom elektronickej pošty (email), ak bola spôsobená treťou osobou, prípadne zaradením IP adresy odosielateľa správy do zoznamu potenciálnych nebezpečných odosielateľov („black list“) alebo technickými obmedzeniami Siete internet, najmä kapacitnými obmedzeniami nastavenými v SMTP protokole.

Článok VII.

Práva a povinnosti Užívateľa, zodpovednosť Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je povinný poskytovať dohodnuté Služby v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých Zmluvou alebo Objednávkou a stanovených vo VOP. Pri poskytovaní Služieb je Poskytovateľ viazaný Zákonom.
 2. V rámci plnenia predmetu Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje vykonávať pre Užívateľa primeranú starostlivosť o bezpečnosť a plynulosť prevádzky Služieb. Poskytovateľ garantuje nepretržité poskytovanie Služieb.
 3. Poskytovateľ je povinný poskytovať Užívateľovi pomoc a technickú podporu prostredníctvom vCloud Director -u na internetovej stránke Poskytovateľa.
 4. Poskytovateľ je oprávnený uskutočniť krátkodobé prerušenie v poskytovaní Služieb na nevyhnutne dlhú dobu za účelom údržby a prípadných opráv svojich zariadení.
 5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie Služieb, pokiaľ je poskytovanie Služieb znemožnené alebo obmedzené neodvrátiteľnou udalosťou, ktorú nebolo možné predvídať alebo jej zabrániť (najmä vyššia moc a iné okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle Obchodného zákonníka).
 6. Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť Užívateľovi plánovanú odstávku Služieb bez zbytočného odkladu, najmenej však 7 dní vopred. Výpadok Služieb spôsobený neodvrátiteľnou udalosťou sa Poskytovateľ zaväzuje oznámiť Užívateľovi bezodkladne, hneď ako sa o výpadku a príčinách výpadku dozvie. Poskytovateľ v uvedených prípadoch neoveruje doručenie oznámenia Užívateľovi. Odoslanie oznámenia na kontaktnú emailovú adresu Užívateľa je považované za doručenie. Užívateľ berie túto skutočnosť na vedomie.
 7. Poskytovateľ je oprávnený dočasne prerušiť či obmedziť poskytovanie Služieb v nevyhnutnom rozsahu bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľa, ak sú Služby využívané v rozpore so Zmluvou, a ak tým dochádza k ohrozeniu funkcie zariadenia Poskytovateľa alebo tretích subjektov.
 8. Poskytovateľ je oprávnený dočasne obmedziť veľkosť vyhradeného diskového priestoru pre Užívateľa, prenosovú rýchlosť pre Užívateľa alebo iné činnosti Užívateľa na zariadeniach Poskytovateľa na určitú hranicu, ak by doterajšou činnosťou Užívateľa dochádzalo k ohrozeniu alebo podstatnému obmedzeniu plynulosti alebo funkčnosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo činností ostatných užívateľov;
 9. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne obmedziť alebo zmeniť funkčnú alebo technickú špecifikáciu Služby, alebo vylepšiť užívateľské rozhranie na prístup k Službe, pokiaľ je táto obmena, zmena alebo vylepšenie v súlade s najnovšími odbornými poznatkami v príslušnom odbore alebo nesporne prispeje k užívateľskému komfortu pri využívaní Služby;
 10. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prerušenie poskytovania Služieb Užívateľovi v prípade, že si Užívateľ poruchu spôsobil sám, v prípade zásahu tretích osôb, či vyššej moci (povodeň, požiar, vietor, vojna, zemetrasenie a pod.) alebo v prípade poruchy na zariadení tretích dodávateľov, najmä rozsiahly a dlhodobý výpadok dodávky elektriny, telekomunikačného spojenia atď.), pokiaľ týmto skutočnostiam preukázateľne nebolo možné zabrániť alebo neboli spôsobené nedbalosťou Poskytovateľa alebo boli spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v prevádzke Služby.
 11. Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť poruchy/závady, ktoré neboli spôsobené Užívateľom alebo osobou, ktorá bola oprávnená konať v mene Užívateľa.
 12. V prípade, že Poskytovateľ odstráni poruchu/závadu, ktorú si Užívateľ spôsobil svojim konaním, je takýto zásah spoplatnený podľa aktuálnej tarify ceny práce.
 13. Poskytovateľ nezodpovedá za škody alebo ušlý zisk ktorý vznikol používaním Služieb.
 14. Poskytovateľ nemá prístup k obsahu a nemá možnosť kontroly obsahu uložených dát Užívateľa. Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku uložených/ zálohovaných dát na diskovom priestore, ktorý Užívateľ využíva na svoje účely v rámci Služby. Poskytovateľ nie je zodpovedný ani za využívanie Služieb Užívateľom v rozpore s platnými právnymi predpismi SR.
 15. Poskytovateľ nie je v súvislosti s ukladanými dátami zodpovedný za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva na virtuálnom serveri, web stránkach a e-mailových schránkach Užívateľa, ktorého sa dopustí Užívateľ používaním a šírením materiálov, na použitie ktorých nemá potrebný súhlas ich autorov. Poskytovateľ tiež nezodpovedá za prípadné porušenie práv k názvu domény, na ktoré sa vzťahuje ochrana obchodného mena, ochrannej známky alebo iná ochrana právom duševného vlastníctva.
 16. Poskytovateľ garantuje nepretržitú prevádzku s dostupnosťou 99,96% služieb Cloud Servera a ich dodatočných služieb, ktoré si Užívateľ k nim objedná. Poskytovateľ garantuje prístup na server pomocou vCloud Directoru.
 17. Uvedená Garancia sa vzťahuje výhradne na výpadky či poruchy, ktoré boli preukázateľne spôsobené zo strany Poskytovateľa. Rozhodujúcim je monitoring Poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za poruchy spôsobené mimo jeho technológie (teda poruchy tretích strán cestou k Užívateľovi).
 18. Poskytovateľ sa zaväzuje obnoviť funkčnosť Služby počas bežnej pracovnej doby (pracovné dni od 8.00 do 18.00 hod), najneskôr do 2 hodín po tom, ako bude Technická podpora Užívateľom k tomu vyzvaná telefonicky. Je potrebné, aby Užívateľ bez zbytočného odkladu po tejto výzve zaslal aj výzvu na emailovú adresu info@getwingu.com. Poskytovateľ sa zaväzuje poruchy odstrániť do 24 hodín po začatí prác.
 19. V prípade, ak bude Poskytovateľ vyzvaný k obnoveniu funkčnosti Služby mimo bežnú pracovnú dobu Poskytovateľa, je povinný obnoviť funkčnosť Služby najneskôr do 6 hodín po tom, ako bude Technická podpora Užívateľom k tomu vyzvaná telefonicky. Je potrebné, aby Užívateľ bez zbytočného odkladu po tejto výzve zaslal aj výzvu na e-mailovú adresu info@getwingu.com. Poskytovateľ sa zaväzuje poruchy uvedené do 24 hodín po začatí prác.
 20. Garancia dostupnosti sa nevzťahuje na prerušenie Služieb z dôvodu nepredvídaných udalostí (napr. povodeň, požiar, zemetrasenie, teroristický útok, vojna…), vplyvom skutočností zapríčinených tretími dodávateľmi (napr. dlhodobý výpadok dodávok energií, výpadkom telekomunikačných služieb poskytovaných treťou stranou) a neoprávneným zásahom treťou osobou do prevádzky serverov.
 21. Poskytovateľ nezodpovedá za výpadky spôsobené neodborným zásahom Užívateľa alebo správcom systému Užívateľa.

VIII.

Práva a povinnosti Užívateľa, zodpovednosť Užívateľa

 1. Užívateľ je povinný Služby užívať len spôsobom, ktorý je v súlade so Zmluvou, VOP, s prípadnými pokynmi Poskytovateľa a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 1. Užívateľ je povinný uhradiť Cenu, poplatky a náhrady za poskytnuté Služby riadne a včas podľa Zmluvy.
 2. Užívateľ je povinný zoznámiť sa pred začatím využívania Služby s obsahom VOP a Zmluvou.
 3. Ak nie je uvedené inak, má Užívateľ možnosť kedykoľvek zmeniť spôsob prevádzky alebo rozsah objednaných Služieb pre ďalšie obdobie, najmä pridaním či odobratím jednotlivých komponentov Služieb, a to v rozsahu, ktorý zodpovedá aktuálnej ponuke Služieb Poskytovateľa.
 4. Užívateľ nie je oprávnený prevádzkovať v rámci Služieb na svojom Serveri (Virtuálnom serveri) obsah, ktorý je v rozpore:

 1. s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
 2. s normami príslušných orgánov Európskej únie, Európskych spoločenstiev, Európskeho hospodárskeho spoločenstva, pokiaľ sa na základe prístupu Slovenskej republiky k Európskej únii priamo aplikujú tiež na teritórium Slovenskej republiky,
 3. s medzinárodnou Zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola publikovaná v Zbierke zákonov alebo v Zbierke medzinárodných zmlúv,
 4. s dobrými mravmi,
 5. so zásadami poctivého obchodného styku,
 6. so zvyklosťami alebo s rozhodnutím súdu alebo právnymi obyčajami daného jazykového teritória.

 1. Užívateľ sa zaväzuje na Serveri neumiestňovať najmä:
  1. erotický a pornografický obsah a iný obdobný obsah v akejkoľvek forme;
  2. obsah nabádajúci k národnostnej, náboženskej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti
  3. obsah šíriaci alebo podnecujúci extrémizmus, propagujúci fašizmus alebo iné podobné extrémistické ideológie;
  4. obsah zasahujúci do osobných a osobnostných práv tretích osôb, práv na ochranu osobnosti, na ochranu dobrého mena právnickej osoby;
  5. dáta obsahujúce warez alebo odkazujúce na servery so zameraním na warez alebo podobným zameraním;
  6. download servery;
  7. nelegálne získaný softvér za účelom ďalšieho predaja, šírenia alebo poskytovania tretím osobám;
  8. chat servery;
  9. servery zameriavajúce sa na šírenie nevyžiadanej pošty (tzv. spamu);
  10. servery preťažujúce databázové systémy;
  11. servery obsahujúce nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi);
  12. servery nadmerne zaťažujúce linku;
  13. servery porušujúce autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva vrátane priemyselných práv;
  14. odkazy, údaje a dáta týkajúce sa hazardnej hry, ktorej nebola udelená licencia podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, vrátane poskytovania zakázanej ponuky hazardnej hry, propagovania alebo prevádzkovania hazardnej hry dostupnej na území Slovenskej republiky bez licencie podľa osobitného zákona.
 2. Užívateľ nesie v plnom rozsahu zodpovednosť za obsah svojho Virtuálneho servera. Poskytovateľ nemá prístup k obsahu a nemá možnosť kontroly obsahu uložených dát Užívateľa.
 3. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škody, ktoré spôsobí v sieti Internet alebo tretím osobám, a to najmä neoprávneným prístupom k informáciám, neoprávneným prístupom do cudzích systémov, rozosielaním nevyžiadaných správ alebo iným zneužívaním prístupu do siete Internet alebo iným neoprávneným konaním.
 4. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné porušenie práv tretích osôb k počítačovým programom, resp. softvérovým produktom a dielam, ktoré sa nachádzajú na jeho virtuálnom serveri.
 5. Užívateľ je povinný telefonicky a následne prostredníctvom e-mailu oznámiť Poskytovateľovi akékoľvek poruchy, chyby či iné nedostatky Služby bez zbytočného odkladu. E-mail a telefónne číslo Poskytovateľa je zverejnené na Internetovej stránke Poskytovateľa.
 6. Užívateľ má právo na bezplatné odstránenie porúch v Poskytovaní Služby, ktoré nezavinil.
 7. Užívateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi vyžadovanú alebo inak potrebnú súčinnosť za účelom odstránenia chyby alebo iného nedostatku poskytovanej Služby.
 8. Užívateľ má právo na poskytnutie zľavy z Ceny za neposkytnutie dostupnosti Služby v čase, ako je dohodnuté v Zmluve, a vo výške špecifikovanej v Zmluve (Špecifikácia zľavy za nedodržanie SLA) v prípade, že je spôsobené Poskytovateľom, ak si uvedenú zľavu písomne uplatní u Poskytovateľa najneskôr do 1 mesiaca po skončení fakturačného obdobia, v ktorom k neposkytnutiu dostupnosti došlo.
 9. Užívateľ nezískava žiadne práva k zariadeniam alebo softwaru patriacemu Poskytovateľovi alebo akejkoľvek tretej strane, ktorej zariadenie môže Poskytovateľ používať pri poskytovaní Služieb.
 10. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že musí sám zabezpečiť svoje prihlasovacie údaje a ďalšie citlivé informácie poskytnuté mu zo strany Poskytovateľa a to tak, aby v maximálnej miere vylúčil ich zneužitie neoprávnenými osobami. V rámci zaistenia vyššieho stupňa bezpečnosti je Užívateľ oprávnený sám niektoré zo svojich prístupových údajov meniť podľa svojho uváženia.
 11. Užívateľ sa zaväzuje písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny svojich identifikačných, fakturačných a kontaktných údajov poskytnutých pri podpise Zmluvy do 10 dní od okamihu, keď zmena nastala. V prípade nesplnenia tejto povinnosti nesie Užívateľ zodpovednosť za vzniknutú škodu.
 12. Užívateľ zodpovedá za škodu spôsobenú Poskytovateľovi a/alebo tretím osobám spôsobenú v súvislosti s plnením povinností (záväzkov) v zmysle Zmluvy, najmä s porušením ustanovení bodu 8.6. VOP a/alebo v súvislosti s bodmi 8.7., 8.8. 8.9. VOP, a to v zmysle §420a Občianskeho zákonníka.
 13. Užívateľ je zodpovedný a odškodní Poskytovateľa za akékoľvek náklady, výdavky, nároky, konania alebo požiadavky, ktoré môžu byť vznesené voči Poskytovateľovi alebo vzniknúť Poskytovateľovi, jeho zamestnancom, zástupcom, dodávateľom a/alebo zmluvným partnerom v súvislosti s akýmkoľvek poranením, nehodou, stratou alebo škodou akéhokoľvek druhu voči osobe alebo majetku akéhokoľvek druhu, ktoré budú zapríčinené:
  1. činnosťou, ktorá má prevádzkovú povahu vo vzťahu s umiestňovaním akéhokoľvek obsahu na Serveri, alebo
  2. vplyvmi obsahu umiestneného na Serveri na iné zariadenia, alebo
  3. činnosťou Užívateľa, jeho zamestnancov, dodávateľmi alebo inými osobami zúčastnenými pri využívaní Serveru a/alebo Služieb.
 14. Užívateľ sa zaväzuje nahradiť škodu a náklady v celom rozsahu bez obmedzení, vrátane akýchkoľvek nákladov Poskytovateľa vynaložených na právne, daňové alebo finančné poradenstvo od profesionálnych poradcov, ktoré Poskytovateľovi v súvislosti s nárokmi, konaniami, spormi alebo inými dokumentmi alebo skutočnosťami opísanými v odseku 8.18 VOP môžu vzniknúť.
 15. Záväzok Prenajímateľa podľa ods. 8.18  a 8.18 VOP platí aj v prospech právnych nástupcov Poskytovateľa a bude záväzný pre Užívateľa a jeho právnych nástupcov.

IX.

Odplata za poskytovanie Služby 

a Zľava pri viazanosti

 1. Odplata za poskytovanie Služieb je stanovená dohodou Zmluvných strán.
 2. Podrobný rozpis odplaty za Objednané Služby, poplatkov a náhrad je uvedený v Zmluve (Tarifa).
 3. Odplatu za poskytovanie Služby spolu so sumou DPH na túto sumu pripadajúcou je Užívateľ povinný platiť Poskytovateľovi v súlade s podmienkami Zmluvy, a to na každé obdobie poskytovania Služby podľa podmienok určených Zmluvou a VOP, na ktoré sa odplata za poskytovanie Služby platí.
 4. Prvé zúčtovacie obdobie na zaplatenie odplaty za poskytovanie Služby začína plynúť v deň riadneho aktivovania Služby podľa VOP.
 5. Ak nie je v príslušných ustanoveniach Zmluvy uvedené inak, Odplata za poskytovanie Služby sa platí na príslušné Obdobie vždy vopred.
 6. Ak nie je v príslušných ustanoveniach Zmluvy uvedené inak, Užívateľ má po splnení podmienok stanovených Zmluvou a VOP nárok na zľavu z odplaty za poskytovanie Služby, a to vo výške a za podmienok stanovených Zmluvou.
 7. Ak bol v Zmluve dojednaný nárok na zľavu z odplaty za poskytovanie Služby podmienený dĺžkou trvania Zmluvy, tento vzniká Užívateľovi výlučne v prípade, že Zmluva bude platne trvať minimálne po dobu uvedenú v príslušnom ustanovení Zmluvy (viazanosť).
 8. V prípade, že Zmluva nebude trvať minimálne po dobu uvedenú v príslušnom ustanovení zmluvy, dĺžkou trvania ktorej je podmienené poskytnutie zľavy z odplaty za poskytovanie Služby, stráca Užívateľ nárok na zľavu z odplaty za poskytovanie Služby poskytnutú v zmysle bodu 9.7. VOP, na základe čoho vzniká Užívateľovi povinnosť doplatiť Poskytovateľovi spätne od uzavretia Zmluvy súčet jednotlivých Užívateľovi poskytnutých zliav, t. j. rozdielov medzi odplatou za poskytovanie Služby bez poskytnutej zľavy z tejto odplaty a odplatou za poskytovanie Služby s poskytnutými zľavami z tejto odplaty, o ktoré boli znížené všetky dovtedy fakturované platby odplaty za poskytovanie Služby spolu so sumou DPH pripadajúcou na túto doplácanú časť odplaty za poskytovanie Služieb, k čomu dáva Užívateľ vopred svoj neodvolateľný súhlas.
 9. Užívateľ je povinný platiť každú platbu odplaty za poskytovanie Služby spolu s príslušnou sumou DPH pripadajúcou na fakturovanú sumu odplaty za poskytovanie Služieb na základe Faktúr vystavených Poskytovateľom.
 10. V prípade, ak nie je v príslušných ustanoveniach Zmluvy uvedené inak, každá Faktúra vystavená Poskytovateľom Užívateľovi je splatná do štrnástich dní odo dňa jej vystavenia Poskytovateľom.
 11. V prípade omeškania s platením akéhokoľvek peňažného záväzku Užívateľa je Poskytovateľ oprávnený fakturovať Užívateľovi úroky z o meškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý jeden deň omeškania až do jej úplného zaplatenia s tým, že nárok na náhradu škody Poskytovateľa nie je týmto ustanovením VOP dotknutý.
 12. Ak nie je v príslušných ustanoveniach Zmluvy uvedené inak, všetky platby v prospech Poskytovateľa vyplývajúce zo Zmluvy je Užívateľ povinný uhrádzať na bankový účet Poskytovateľa uvedený v Zmluve, resp. vo Faktúre. Užívateľ je povinný pri každej platbe uviesť aj variabilný symbol, ktorý je uvedený na príslušnej faktúre. Užívateľ nie j oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči Poskytovateľovi.
 13. Odplata za poskytovanie Služby za ktorékoľvek obdobie poskytovania Služby podľa Zmluvy alebo akýkoľvek peňažný záväzok Užívateľa vyplývajúci zo Zmluvy sa považuje za riadne a včas uhradený okamihom pripísania celej sumy fakturovanej odplaty za poskytovanie Služby alebo peňažného záväzku Užívateľa na bankový účet Poskytovateľa uvedený na Faktúre, a to najneskôr v posledný deň splatnosti Faktúry alebo lehoty uvedenej vo výzve zaslanej Užívateľovi v zmysle podmienok určených v týchto VOP.
 14. Užívateľ je oprávnený vrátiť Faktúru/Faktúry, v prípade že neobsahuje náležitosti ustanovené Zákonom, najneskôr do skončenia jej splatnosti. Po vystavení riadnej Faktúry so všetkými náležitosťami ustanovenými Zákonom a osobitnými právnymi predpismi začína plynúť nová lehota splatnosti, pričom jej dĺžka je uvedená v bode 9.10 týchto VOP.
 15. V prípade, že Poskytovateľ využije svoje právo vyplývajúce z VOP a dôjde počas trvania Zmluvy k zmene Tarify, má Poskytovateľ právo účtovať Užívateľovi odplatu za poskytované Služby   podľa sadzieb uvedených v platnej Tarife, pokiaľ Užívateľ od Zmluvy neodstúpil v zmysle bodu ODSTÚPENIE OD ZMLUVY VOP, a to počnúc prvým dňom odo dňa nadobudnutia účinnosti zmeny Tarify, k čomu dáva podpisom Zmluvy Užívateľ svoj súhlas.

 1. Ak je napriek písomnej výzve Poskytovateľa Užívateľ nepretržite dlhšie ako 90 dní v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku voči Poskytovateľovi, môže Poskytovateľ postúpiť svoju peňažnú pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku písomnou zmluvou inej osobe aj bez súhlasu Užívateľa. Pri postúpení pohľadávky je Poskytovateľ oprávnený odovzdať postupníkovi aj dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka.
 2. Poskytovateľ je oprávnený písomne, elektronickou poštou, telefonicky alebo iným vhodným spôsobom upozorniť Užívateľa na jeho povinnosť zaplatiť dlžnú čiastku v prípade, ak neuhradil cenu Služieb alebo iných platieb vyúčtovanú faktúrou v lehote jej splatnosti a určiť dodatočnú lehotu na zaplatenie (toto upozornenie sa ďalej označuje aj ako „Upomienka“). Poskytovateľ je oprávnený za každú jednotlivú Upomienku účtovať Užívateľovi poplatok za Upomienku (zmluvnú pokutu) vo výške 2 €. Upomienka  nahrádza i predžalobné výzvy.

X.

Ochrana dôverných informácií

 1. Každá zo Zmluvných strán je povinná udržiavať v tajnosti voči tretím stranám údaje, ktoré sa dozvedela v rámci Zmluvy a Cenníku (napr. dátové médiá, záznamy, dokumenty, výsledky meraní, vzorky a akýkoľvek druh informácií získaných ústnou alebo písomnou formou). Pre účely tohto ustanovenia nie sú zamestnanci, iní spolupracovníci a poradcovia ktorejkoľvek zo Zmluvných strán, ktorí používajú informácie určené pre činnosti súvisiace s plnením predmetu Zmluvy, považovaní za tretiu stranu. Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, pokiaľ ešte podobné zmluvné ustanovenia neexistujú, svojich zamestnancov, ich spolupracovníkov a poradcov, rovnako ako ovládajúce a ovládané spoločnosti, zaviazať k zachovávaniu diskrétnosti tak, ako je stanovené príslušnými ustanoveniami Zmluvy.
 2. Povinnosť zachovávať diskrétnosť neplatí, pokiaľ príslušné informácie boli v okamihu ich oznámenia druhej strane:
 3. už verejne známe,
 4. známe oslovenej Zmluvnej strane alebo boli tejto Zmluvnej strane neskôr oznámené treťou stranou bez akéhokoľvek záväzku diskrétnosti,
 5. s ohľadom na zákonné požiadavky ich musí oslovená Zmluvná strana zverejniť. V takomto prípade je oslovená Zmluvná strana pred zverejnením takýchto dôverných informácií povinná bez zbytočného odkladu informovať druhú Zmluvnú stranu o svojej povinnosti a dohodnúť sa na ďalšom postupe,
 6. oslovenou Zmluvnou stranou získané alebo budú nezávisle získané touto Zmluvnou stranou v budúcnosti.

XI.

Ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Ustanovenia tohto článku VOP sa nevzťahujú na dáta ukladané na Virtuálnom serveri Poskytovateľa Užívateľom, nakoľko k obsahu týchto dát nemá Poskytovateľ prístup.
 3. Poskytovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu potrebnom na uzatvorenie Zmluvy a v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvných a zákonných povinností. Predovšetkým zbiera údaje ako Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčnú adresu alebo iné údaje, ktoré mu budú poskytnuté pri vzájomnej komunikácii.
 4. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Užívateľa, Záujemcu alebo Tretích strán je:
 5. Nevyhnutnosť spracovania osobných údajov na plnenie zmluvných povinností (dôvod podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR);
 6. Splnenie zákonných povinností Poskytovateľa v oblasti účtovníctva a iných predpisov (dôvod podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR);
 7. Potreba spracovania osobných údajov pre vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (dôvod podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR);
 8. Oprávnený záujem Poskytovateľa na zodpovedaní Vašich otázok alebo vybavení Vašich podnetov (dôvod podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR);
 9. Povinnosť Poskytovateľa splniť si povinnosti uložené zákonom (dôvod podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR).
 10. Osobné údaje spracúva Poskytovateľ predovšetkým za účelom:

 1. Plnenia zmluvných povinností;
 2. Výkonu opatrení pred uzatvorením zmluvy;
 3. Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy;
 4. Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR.

 1. Údaje sú spracúvane po dobu platnosti zmluvy a po dobu, po ktorú je Poskytovateľ povinný uschovávať zmluvy podľa osobitných predpisov v oblasti účtovníctva.
 2. Poskytovateľ osobné údaje sprístupňuje:

 1. ak mu taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;
 2. ak je to nevyhnutné na plnenie jeho povinností a pri zabezpečení jeho oprávnených záujmov najmä svojim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod..

 1. Poskytovateľ neprenáša osobné údaje mimo Európskeho Hospodárskeho priestoru.
 2. Právo na prístup k údajom – Dotknutá osoba má právo požadovať potvrdenie o tom, či sa jeho osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto osobných údajov (opakované sprístupnenie osobných údajov môže Poskytovateľ spoplatniť) a informáciu o

 1. účele spracúvania osobných údajov;
 2. kategórii spracúvaných osobných údajov;
 3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
 5. práve požadovať od Poskytovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov;
 6. práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov;
 7. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;
 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

 1. Právo na opravu – Dotknutá osoba má právo požadovať od Poskytovateľa aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 2. Právo na vymazanie – Dotknutá osoba má právo požadovať od Poskytovateľa aby bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú ak:

 1. už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
 2. odvolal svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
 3. namieta ich spracúvanie;
 4. sa jeho osobné údaje získali nezákonne,
 5. je dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
 6. boli osobné údaje získane v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti od Objednávateľa podľa čl. 8 ods. 1 GDPR (ponuka služieb informačnej spoločnosti dieťaťu).
 7. Právo na obmedzenie spracúvania – Dotknutá osoba má právo požadovať od Poskytovateľa aby obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov ak:

 1. Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba nežiada vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich dotknutá osoba na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu jeho osobných údajov až do doby kým Poskytovateľ overí, či oprávnené dôvody na jeho strane prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

 1. Právo na prenosnosť osobných údajov – Dotknutá osoba má právo požadovať od Poskytovateľa aby jej poskytla osobné údaje, ktoré sa jej týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať aby Poskytovateľ preniesol tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je súhlas dotknutej osoby alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 2. Právo namietať – Dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie spracúvanie jej osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem Poskytovateľa. Na základe námietky Poskytovateľ vyhodnotí, či s ohľadom na konkrétnu situáciu dotknutej osoby, prevažuje ochrana oprávneného záujmu práv a slobôd dotknutej osoby nad oprávnenými záujmami Poskytovateľa, ktoré sleduje spracúvaním osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Poskytovateľa.
 3. Práva iniciovať konanie o ochrane osobných údajov – Dotknutá osoba má právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska.

XII. 

Doba trvania Zmluvy

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určenú v Zmluve a označenú ako Viazanosť.
 2. V prípade, že je Zmluva uzavretá na dobu určitú a žiadna zo Zmluvných strán písomne neoznámi druhej Zmluvnej strane najneskôr 30 dní pred uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená, že trvá na ukončení platnosti Zmluvy, Zmluva ostáva naďalej v platnosti a mení sa doba, na ktorú bola uzavretá, z doby určitej na dobu neurčitú.
 3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
 4. Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť účinnosť Zmluvy na základe písomnej dohody Zmluvných strán.
 5. Každá Zmluvná strana je oprávnená písomne vypovedať Zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota pre obe Zmluvné strany predstavuje 3 kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca po jej preukázateľnom doručení druhej Zmluvnej strane.
 6. Každá Zmluvná strana je oprávnená písomne odstúpiť od Zmluvy v súlade s podmienkami stanovenými zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník – z dôvodu podstatného porušenia zmluvných podmienok druhou Zmluvnou stranou, avšak až po predchádzajúcom písomnom upozornení druhej Zmluvnej strany na porušovanie zmluvných podmienok s poskytnutím 30 dňovej lehoty na vykonanie nápravy, ak druhá Zmluvná strana nápravu v tejto lehote nevykonala.
 7. Poskytovateľ je oprávnený bez ďalšieho od Zmluvy odstúpiť v prípade ak sa Užívateľ dostane do omeškania s akýmkoľvek finančným plnením voči Poskytovateľovi, najmä, nie však výlučne s úhradou odplaty za Služby, o viac ako 15 dní po ich splatnosti.
 8. Postup po ukončení účinnosti Zmluvy. Užívateľ je povinný v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr v posledný deň účinnosti Zmluvy, dáta/obsah pôvodne uložený na svojom Serveri (Virtuálnom serveri) poskytnutom Poskytovateľom v súlade so Zmluvou, na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť presunúť do svojej dispozičnej sféry resp. podľa vlastného uváženia vymazať. Užívateľ potvrdzuje/berie podpisom Zmluvy na vedomie, že:
 9. Poskytovateľ je oprávnený a súčasne povinný akékoľvek dáta/obsah ponechaný počnúc prvou sekundou po zániku účinnosti Zmluvy, pôvodne uložený na pridelenom Serveri (Virtuálnom serveri), vymazať,
 10. Poskytovateľ nie je povinní po zániku účinnosti Zmluvy poskytnúť Užívateľovi žiadnu/akúkoľvek dodatočnú lehotu na umožnenie prenosu dát/obsahu pôvodne uloženého na Serveri (Virtuálnom serveri) poskytnutom Poskytovateľom v súlade so Zmluvou,
 11. Poskytovateľ nezodpovedá v súvislosti s nesplnením povinnosti/nevyužitím práva Užívateľa za škodu mu týmto spôsobenú,
 12. Poskytovateľ v rámci prevencie osobitne pri uzatváraní Zmluvy upozornil Užívateľa na postup po ukončení účinnosti Zmluvy.

XIII.

Reklamačný poriadok

 1. Užívateľ je povinný oznámiť formou e-mailu zaslaného na kontaktnú e-mailovú adresu Poskytovateľa bez zbytočného odkladu všetky závady v rámci poskytovaných Služieb a Zmluvy, vrátane potreby všetkých opráv, ktoré má Poskytovateľ vykonať. E-mail Poskytovateľa je zverejnený na Internetovej stránke Poskytovateľa.
 2. Reklamácia musí obsahovať detailný popis reklamovanej závady. Reklamácie sa vybavujú v zákonom stanovenej lehote, podľa ich zložitosti a technickej alebo administratívnej náročnosti. V prípade uplatnenia reklamácie proti výške účtovanej Ceny za Službu, nemá táto odkladný účinok a Užívateľ je povinný zaplatiť účtovanú Cenu v plnej výške do termínu splatnosti faktúry – daňového dokladu alebo výzvy k platbe. Na základe kladne vybavenej reklamácie proti výške účtovanej Ceny za Službu má Užívateľ právo na vrátenie preplatku z Ceny alebo na zníženie Ceny.

XIV.

Mimosúdne riešenie sporov

 1. Všetky ustanovenia Zmluvy a VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Právne vzťahy Zmluvou a VOP výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pre právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a týchto VOP platí právo Slovenskej republiky aj v prípade, že Užívateľ je cudzinec, zahraničná osoba alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ak nie je v Zmluve uvedené inak.
 3. Všetky spory vzniknuté z právneho vzťahu založeného Zmluvou sa Užívateľ a Poskytovateľ pokúsia prednostne riešiť dohodou. Ak k dohode nedôjde, bude spor s konečnou platnosťou rozhodovaný súdom príslušným podľa Občianskeho súdneho poriadku.
 4. Ak Zmluva neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce zo Zmluvy musia byť voči druhej strane uplatnené písomne, a to doporučeným listom alebo odovzdané osobne. V prípade poštového styku sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia doporučeného listu poštovým úradom na adresu uvedenú v Zmluve, a v prípade, že v budúcnosti dôjde k zmene adresy Zmluvnej strany, tak na adresu Zmluvnej strany uvedenú v danom čase v príslušnom obchodnom registri. Účinky doručenia písomných podaní sú na účely Zmluvy splnené aj vtedy, ak príjemca príslušného podania si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, alebo jeho prevzatie bezdôvodne odmietol.

XV.

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak je súčasťou Služby Poskytovateľa pre Užívateľa aj spracúvanie osobných údajov uzatvárajú Zmluvné strany týmto zmluvu o spracovaní osobných údajov podľa článku 28 ods. 3 GDPR.
 2. Spracúvanými osobnými údajmi môžu byť akékoľvek osobné údaje dotknutých osôb, ktoré Užívateľ nahrá alebo uloží do systémov Poskytovateľa pri využívaní cloud computing služby, najmä meno, priezvisko, údaje o pobyte, mieste a dátume narodenia, veku, email, telefónne číslo, údaje o mzde a odvodoch, zdravotnom statuse, sociálnom statuse a rodinnom statuse, údaje o zamestnaní a pozícií, zamestnaneckých benefitoch, zamestnaneckej výkonnosti, geolokačné údaje, údaje z cookies a iných podobných programov, IP adresy a ďalšie. Dotknutými osobami môžu byť akékoľvek kategórie dotknutých osôb, ktorých osobné údaje Užívateľ spracuje v systémoch Poskytovateľa pri využívaní cloud computing služby najmä členovia orgánov, zamestnanci, pracovníci, dodávatelia, partneri, klienti, zákazníci, konečný užívatelia, návštevníci a ďalšie kategórie dotknutých osôb. Užívateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní Služieb zdrží spracúvania osobitných kategórií osobných údajov.
 3. Užívateľ ako prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“) týmto poveruje Poskytovateľa ako sprostredkovateľa (ďalej len „Sprostredkovateľ“), aby v jeho mene spracúval osobné údaje v súlade s GDPR.
 4. Prevádzkovateľ prehlasuje a nesie výlučnú zodpovednosť za to, že osobné údaje spracúvané v súvislosti so poskytovaním služieb Sprostredkovateľom sú získavané v súlade s podmienkami GDPR, že spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb nadobudnutých v súvislosti s poskytovaním služieb Sprostredkovateľom je zákonné v zmysle čl. 6 GDPR a že si splnil vo vzťahu k dotknutým osobám všetky informačné povinnosti v zmysle čl. 13 a 14 GDPR.
 5. Prevádzkovateľ ďalej prehlasuje a nesie výlučnú zodpovednosť za to, že je oprávnený poveriť Sprostredkovateľa na spracúvanie osobných údajov v zmluvne stanovenom rozsahu, za zmluvne stanoveným účelom a na stanovenú dobu a bude so Sprostredkovateľom spolupracovať na plnení jeho povinností v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré mu vyplývajú z GDPR a zo zákona o ochrane osobných údajov.
 6. Osobné údaje budú Sprostredkovateľom spracúvané do doby určenej Prevádzkovateľom, najneskôr do skončenia zmluvy medzi Zmluvnými stranami, prípadne aj po tejto dobe ak to umožňujú všeobecne záväzné právne predpisy.
 7. Sprostredkovateľ bude spracúvať osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov Prevádzkovateľa, ktoré musia byť zákonné.
 8. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že po dobu trvania zmluvy bude zabezpečovať primerané technické a organizačné zabezpečenie ochrany osobných údajov a prijme primerané technické a organizačné opatrenia, aby v tejto dobe nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, ako aj k ich inému zneužitiu.
 9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si, s prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie dostupné Zmluvným stranám, poskytnú všetku súčinnosť:
 10. pri styku a rokovaniach s dotknutými osobami či inými subjektmi, ktorých sa spracúvanie osobných údajov týka, a dozorným orgánom;
 11. pri plnení ich povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby ustanovených v kapitole III GDPR;
 12. pri plnení ich povinností oznámiť dozornému orgánu porušenie ochrany osobných údajov a povinností oznámiť takéto porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe v súlade s článkami 33 a 34 GDPR;
 13. pri plnení ich povinností v súlade s článkami 32, 35 a 36 GDPR.

 1. Ak Sprostredkovateľ obdrží akékoľvek vyjadrenie či žiadosť dotknutej osoby súvisiace s jej osobnými údajmi, zaväzuje sa takéto vyjadrenie či žiadosť Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu odovzdať a dotknutú osobu o tejto skutočnosti informovať.
 2. Prevádzkovateľ oprávňuje Sprostredkovateľa na prenos osobných údajov, ktoré sa spracúvajú a/alebo sú určené na spracúvanie po prenose v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru ako aj do krajín, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov podľa GDPR.
 3. Sprostredkovateľ je oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho Sprostredkovateľa, ktorého zaviaže spracúvať osobné údaje v súlade so Zmluvou a GDPR.
 4. Prevádzkovateľ je kedykoľvek oprávnený kontrolovať plnenie a dodržiavanie ktoréhokoľvek z ustanovení týkajúcich sa dodržiavania pravidiel ochrany súkromia podľa GDPR a Sprostredkovateľ je povinný takúto kontrolu Prevádzkovateľovi umožniť. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v GDPR.
 5. Prevádzkovateľ aj Sprostredkovateľ sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá a ostatné povinnosti stanovené v GDPR a ďalších právnych predpisoch, aj keď tak nie je výslovne uvedené v zmluve.
 6. Sprostredkovateľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Prevádzkovateľa postupovať podľa jeho pokynov a po skončení zmluvy osobné údaje vrátiť Prevádzkovateľovi alebo ich zlikvidovať vrátane akýchkoľvek ich kópií. Vrátenie alebo likvidácia musí byť vykonaná bez zbytočného odkladu po ukončení zmluvy ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie takýchto osobných údajov.
 7. Prevádzkovateľ berie na vedomie, že poverením Sprostredkovateľa sa nezbavuje zodpovednosti za dodržiavanie pravidiel spracúvania osobných údajov.
 8. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch dotknutých osôb. Zmluvné strany sa zaväzujú ďalej zachovávať mlčanlivosť o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov. Zmluvné strany sú povinné povinnosťou mlčanlivosti v rozsahu tohto článku Zmluvy zaviazať aj svojich zamestnancov (alebo iné osoby v rovnakom postavení), ktorí sa budú priamo alebo nepriamo zúčastňovať na spracovaní osobných údajov podľa tejto Zmluvy.

XVI. 

Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek jednostrannú zmenu VOP alebo Tarify v priebehu doby trvania Zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť Užívateľa podstatnú zmenu VOP najmenej jeden mesiac vopred, pričom informuje písomne, elektronickou poštou alebo telefonicky Užívateľa o jeho práve odstúpiť od Zmluvy bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje. Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť Užívateľovi zmenu Tarify najmenej pätnásť dní vopred; v prípade, ak dochádza k zvýšeniu sadzieb Tarify, najmenej tridsať dní vopred, pričom Užívateľa informuje písomne. Oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením Užívateľovi, že došlo k podstatnej zmene VOP alebo ku zvýšeniu u sadzieb Tarify, a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť. Poskytovateľ je oprávnený vykonať oznámenie o nepodstatných zmenách VOP alebo oznámenie o zmene Tarify, pri ktorej nedochádza k zvýšeniu sadzieb Tarify aj zverejnením na internetovej stránke Poskytovateľa vrátane jej podstránok.
 2. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.12.2019.
 3. Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej platne uzavretej Zmluvy.
 4. V prípade, že Užívateľ užíva produkty a/alebo softvér spoločnosti Microsoft, je okrem VOP viazaný i „PODMIENKY POUŽÍVANIA SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI MICROSOFT“, ktoré sú súčasťou VOP.
 5. Zmluva a Zmluvné dokumenty predstavujú jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy, pričom tieto nahrádzajú všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.
 6. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sú založené Zmluvou, ktoré však Zmluva výslovne neupravuje sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 7. V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy alebo Zmluvných dokumentov je neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení Zmluvy a VOP. Neplatné ustanovenia sa nahradia ustanoveniami Zákona, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu Zmluvy.
 8. Zmluva sa v celom rozsahu spravuje Zákonom.
 9. Zmluva sa považuje za uzavretú okamihom podpisu Zmluvy oboma zmluvnými stranami.
 10. Ak zo Zmluvy výslovne nevyplýva niečo iné, Zmluvu možno meniť len na základe písomných zmien a Dodatkov odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami.
 11. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení.
 12. Užívateľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že si VOP pozorne prečítal, všetky jej ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto VOP v celom ich rozsahu porozumel, súhlasí s nimi, na dôkaz čoho pripája v Zmluve svoj podpis.