Všeobecné obchodné podmienky

platné od 01.06.2022

Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť MADWIRE, s. r. o., IČO: 47 436 310, so sídlom: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 92577/B za účelom úpravy práv a povinností so zákazníkmi používajúcimi službu Účtuj pohodlne.

Obsah

1. Úvodné ustanovenia a definície pojmov

1.1.  Nižšie uvedené pojmy začínajúce veľkým písmenom, ktoré sú používané v týchto všeobecných obchodných podmienkach, budú mať nasledujúci význam:

Cloudová služba

Predstavuje poskytovanie hardvérovej a softvérovej platformy, potrebnej na vytvorenie a správu účtovných aplikácií (software produktov), vrátane umožnenia ich používania. Aplikácie (software produkty) sú dostupné na serveroch Poskytovateľa, pričom Užívateľ ich využíva vzdialene cez prístup vytvorený Poskytovateľom. Za účelom využívania cloudovej služby vyhradí Poskytovateľ svoje Systémové prostriedky.

Internet

Je medzinárodná verejná informačná dátová elektronická komunikačná sieť.

Internetová stránka Poskytovateľa

Je internetová stránka https://uctujpohodlne.sk/.

Objednávka

Je dokument obsahujúci údaje Užívateľa alebo Záujemcu definujúci základné parametre ním požadovanej Služby.

Odmena

Je odmena za poskytovanie Služieb podľa Zmluvy a VOP, ktorú je Užívateľ povinný platiť podľa týchto VOP.

Podmienky dostupnosti Služieb

Sú podmienky špecifikujúce dostupnosť Služieb a niektoré technické štandardy Služby. Tieto Podmienky dostupnosti Služieb tvoria súčasť týchto VOP.

POS

Sú podmienky ochrany dôverných údajov a osobných údajov v Službe ÚčtujPohodlne, ktoré tvoria súčasť týchto VOP.

Poskytovateľ

Je spoločnosť MADWIRE, s. r. o., IČO: 47 436 310, so sídlom: Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 92577/B.

Služby

Sú Cloud služby prípadne iné súvisiace služby dodávané Poskytovateľom, ktoré sú popísané na Internetovej stránke Poskytovateľa.

Systémový prostriedok

Predstavuje súhrn výkonových parametrov poskytovaných Užívateľovi. Sú to najmä Virtuálna operačná pamäť (vRAM), virtuálny procesor (vCPU) a virtuálny priestor (vHDD).

Tarifa

Upravuje ceny jednotlivých parametrov a položiek Služby, ako aj ceny doplnkových služieb.

Technická podpora

Je technická podpora Poskytovateľa, ktorá je dostupná na tel. č. a e-maily zverejnenom na Internetovej stránke Poskytovateľa.

Tretí subjekt, tretia osoba

Je akékoľvek iná osoba a subjekty alebo viaceré osoby a subjekty odlišné od Poskytovateľa a Užívateľa, ak nie je v Zmluve a týchto VOP ustanovené inak.

Upomienka

Výzva na splnenie povinnosti podľa týchto VOP alebo Zmluva adresovaná Užívateľovi.

Užívateľ

Je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy.

Viazanosť

Je doba trvania Zmluvy určená v Zmluve.

Virtuálny server (VPS – virtual private server)

Predstavuje súhrn pridelených systémových prostriedkov a softvérového vybavenia.

VOP

Znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky služby Účtuj pohodlne.

Výpadok

Znamená neplánované odstavenie celého systému, alebo jeho časti,  vplyvom vyššej moci alebo neautorizovaným zásahom tretej strany. Odstávka má zvyčajne vplyv na dostupnosť a fungovanie Služby.

Zákon

Znamená všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a medzinárodné právne predpisy, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Záujemca

Je osoba, ktorá má záujem uzavrieť Zmluvu o poskytovaní cloud služieb s Poskytovateľom, a ktorá za týmto účelom adresuje Poskytovateľovi prejav vôle vo forme Objednávky.

Zmluva

Je zmluvou o poskytovaní Služieb, ktorú uzatvára s Užívateľ s Poskytovateľom.

Zmluvné dokumenty

Sú Zmluva, tieto VOP, POS a Podmienky dostupnosti Služieb, prípadne iné dokumenty tvoriace spolu so Zmluvou jeden celok. Súčasťou zmluvných dokumentov sú aj dokumenty, na ktoré odkazujú tieto VOP a označujú ich za svoju súčasť.

Zmluvná strana / Zmluvné strany

Znamená Poskytovateľ a Užívateľ, ktorí spolu uzavreli Zmluvu o. Pojem sa bude používať v jednotnom čísle na označenie Poskytovateľa a Užívateľa jednotlivo alebo v množnom čísle na označenie Poskytovateľa a Užívateľa spoločne.

1.2.  Všetky pojmy uvedené v bode 1.1 týchto VOP sa v ich znení budú používať v príslušných gramatických tvaroch.

1.3.  Tieto VOP sú záväzné pre každého, kto akýmkoľvek spôsobom používa Službu, pričom súhlas s týmito VOP Užívateľ vyjadrí podpisom Zmluvy.

1.4. Uzatvorením Zmluvy, a teda odsúhlasením týchto VOP, o sebe Užívateľ vyhlasuje, že:

1.4.1. oboznámil sa so znením Zmluvy, týchto VOP a všetkých dokumentov upravujúcich vzájomné práva a povinnosti medzi Zmluvnými stranami, na ktoré Zmluva alebo VOP odkazujú (najmä POS a Podmienky Dostupnosti Služieb);

1.4.2. je podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny jeho občianstva alebo rezidencie, oprávnený uzavrieť s Poskytovateľom platnú Zmluvu;

1.4.3. ak za Užívateľa koná zástupca, tak tento zástupca je platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať;

1.4.4. ak Zmluvu uzatvára právnická osoba, tak konajúca osoba je oprávnená za takéhoto Užívateľa uzavrieť platnú Zmluvu;

1.4.5. je schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto VOP a Zmluve.

1.5. Súčasťou týchto VOP sú aj POS a Podmienky dostupnosti služieb, prípadne akékoľvek iné dokumenty, ktoré sú označené ako súčasť týchto VOP.

1.6. VOP, POS a Podmienky dostupnosti služieb údajov majú povahu obchodných podmienok platiacich medzi Zmluvnými stranami, pričom ak existuje medzi Zmluvnými stranami osobitná dohoda upravujúca práva a povinnosti odchylne, tak má prednosť táto osobitná dohoda. Osobitné dohody budú vždy písomné a budú súčasťou Zmluvy alebo inej osobitnej dohody (napr. samostatná SLA a pod.).

2. Uzatvorenie Zmluvy a Objednávky

2.1. Služby sú poskytované na základe písomnej Zmluvy uzatvorenej medzi Užívateľom a Poskytovateľom, ktorá sa uzatvára za podmienok stanovených v týchto VOP, pričom tieto VOP a ostatné Zmluvné dokumenty sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

2.2. Zmluva sa môže uzatvoriť listinne (listiny si môžu Strany doručiť poštou alebo osobne) alebo elektronicky prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie. Spravidla bude medzi Zmluvnými stranami podpísaná písomná Zmluva, avšak k uzatvoreniu Zmluvy môže dôjsť aj odoslaním Objednávky a potvrdením jej akceptovania Poskytovateľom.

2.3. Zmluva nadobúda účinnosť momentom, kedy Zmluvné strany vyjadrili súhlas s jej obsahom, teda

2.3.1. podpísaním (vrátane elektronického podpisu) Zmluvy oboma zmluvnými stranami alebo

2.3.2. odoslaním správy potvrdzujúcej objednávku na e-mail Užívateľa uvedený v jeho Objednávke.

2.4. Rozsah Služieb poskytovaných na základe Zmluvy môže byť menený dodatočnými Objednávkami Užívateľa, pričom v takom prípade sa bude akceptovaním Objednávky zo strany Poskytovateľa považovať obsah Zmluvy za zmenený.

2.5. Pre Objednávky vykonané prostriedkami diaľkovej komunikácie platí, že na ich záväznosť medzi Zmluvnými stranami postačuje zaslanie alebo oznámenie objednávky Služby Poskytovateľovi a následné odoslanie výslovného akceptovania Objednávky Poskytovateľom (Kontaktovanie za účelom informovania sa o výhodách Služby alebo za účelom získania cenovej ponuky sa nepovažuje za objednávku.). Ak nebola Objednávka vykonaná písomne, tak na ňu Poskytovateľ nie je povinný prihliadať, akceptáciu nepísomnej Objednávky Poskytovateľ vykoná zaslaním písomného potvrdenia o akceptovaní takejto objednávky.

2.6. Ak je medzi Zmluvnými stranami uzatvorených viacero Zmlúv, tak tieto môžu byť odlíšené názvom projektu Užívateľa alebo iným spôsobom, tak aby bolo možné dodatočné Objednávky Užívateľa priradiť k jednotlivým Zmluvám. V prípade pochybností je Poskytovateľ oprávnený jednostranne rozhodnúť o priradení Objednávky k Zmluve s Užívateľom.

2.7. Záujemca je svojou Objednávkou viazaný po dobu 30 dní odo dňa jej doručenia Poskytovateľovi.

2.8. Zmluvný vzťah založený Zmluvou sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka, s výnimkou prípadu kedy je Užívateľ v postavení spotrebiteľa.

3. Predmet Zmluvy (Služby)

3.1. Na základe Zmluvy sa:

3.1.1. Poskytovateľ zaväzuje za podmienok podľa týchto VOP a Zmluvy Užívateľovi poskytovať dohodnuté Služby podľa dohodnutého rozsahu a 

3.1.2. Užívateľ sa za poskytnuté Služby zaväzuje zaplatiť odmenu stanovenú Tarifou, a tiež plniť všetky ostatné povinnosti vyplývajúce mu z VOP a Zmluvy.

4. Rozsah poskytovania Služby

4.1. Opis Služieb a ich parametre sú obsiahnuté na Internetovej stránke Poskytovateľa, kde si môže Užívateľ zvoliť o aký balík Služieb má záujem alebo si môže zvoliť parametre Služby o aké by mal záujem, pričom tieto si od Poskytovateľa musí objednať záväznou Objednávkou.

4.2. Rozsah poskytovaných Služieb možno dodatočnou Objednávkou Užívateľa rozšíriť, pričom akceptovaním Objednávky v súlade s článkom 2. VOP preberá Poskytovateľ záväzok poskytovať Služby v rozsahu uvedenom v Objednávke a Užívateľ sa zaväzuje platiť sa tieto Služby.

4.3. Poskytovateľ je oprávnený Užívateľovi poskytovať Službu výlučne na základe platne uzavretej Zmluvy, a to v súlade s VOP a Zákonom.

4.4. Poskytovateľ poskytne Užívateľovi Službu, ak bude Užívateľ riadne a včasne plniť všetky svoje záväzky podľa týchto VOP a v Zmluve s výnimkou prípadov uvedených v týchto VOP.

4.5. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy v prípadoch uvedených v VOP a Zákonom.

4.6. Ak nebudú dané podmienky na odmietnutie uzavretia Zmluvy podľa Zákona alebo podľa týchto VOP, uzavrie Poskytovateľ Zmluvu s každým Záujemcom (fyzickou, ako aj právnickou osobou), ktorý splní podmienky stanovené týmito VOP a Zákonom.

4.7. Za účelom používania Služieb je potrebné vytvorenie užívateľského účtu, ktorý bude potrebný k umožneniu prístupu na vzdialenú plochu (Remote Desktop Acces). Tento účet bude zabezpečený náhodným heslom, ktoré je Užívateľ povinný chrániť aby predišiel neoprávnenému prístupu k jeho účtu. Užívateľ je povinný okamžite Prevádzkovateľa informovať, pokiaľ má akékoľvek podozrenie na zneužitie či sprístupnenie svojho konta Tretej osobe. V prípade odôvodnenej obavy, že dochádza alebo môže dôjsť k zneužitiu účtu požívateľa, je prevádzkovateľ oprávnený účet používateľa zablokovať, prípadne ho vyzvať k zmene hesla. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by Užívateľovi mohli vzniknúť v dôsledku vyzradenia alebo zneužitia jeho prístupového hesla.

5. Cloud služba

5.1. Cloud služba predstavuje poskytovanie hardvérovej a softvérovej platformy na prevádzku software produktov. Služba je teda poskytovaná ako Platform as a Service (PaaS), pri ktorej si bez osobitnej dohody s Poskytovateľom za správu software a ostatných dát na platforme zodpovedá Užívateľ sám. Cloud služba je prevádzkovaná na Virutálnom serveri.

5.2. Poskytovateľ nezodpovedá za informácie, dáta, obsahy vložené či prenesené, alebo iným spôsobom spracovávané Užívateľom prostredníctvom platformy (Virtuálneho servera), a nezodpovedá ani za spôsob použitia uvedenej platformy (Virtuálneho servera). Poskytovateľ má ale právo prijať akékoľvek opatrenia, za účelom ochrany vlastných práv a záujmov, a to vrátane poskytnutia údajov identifikujúcich Užívateľa oprávneným subjektom.

5.3. Pokiaľ sa výslovne nedohodne inak (napr. ako súčasť osobitnej Služby), tak Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah zálohovaných (backup) dát, informácií a obsahov v správe Užívateľa, a to ani keď sú umiestnené v rámci platformy. Vytváranie zálohy dát nezbavuje Užívateľa jeho povinnosti vytvárať si vlastné zálohy dát, najmä ak mu takáto povinnosť vyplýva z právnych predpisov.

5.4. Služba je spoplatnená v zmysle Tarify.

6. Technická podpora

6.1. Služby Technickej podpory zahŕňajú výkony popísané na Internetovej stránke Poskytovateľa alebo na inom mieste dostupnom Užívateľovi.

6.2. Rozsah úkonov IT administrátora poskytnutého Poskytovateľom k vykonaniu úkonov správy je obmedzený vopred dohodnutým počtom hodín práce administrátora. Pri prekročení dohodnutého rozsahu prác bude Poskytovateľ oprávnený odmietnuť ďalšie poskytovanie služby alebo ho podmieniť zvýšenou sadzbou.

6.3. Ak zahŕňa služba vykonanie konkrétneho úkonu, tak sa má za to, že cena bola dohodnutá za výkon daného úkonu v podmienkach kedy jeho vykonaniu nič nebráni. V prípade, že je uskutočnenie dohodnutého úkonu správy sťažené, tak je Poskytovateľ oprávnený úkon dodatočne spoplatniť.

6.4. Poskytovateľ negarantuje, že správu bude vykonávať po celú dobu ten istý administrátor, s čím Užívateľ výslovne súhlasí.

6.5. Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením, pokiaľ nemôže konať pre nedostatok súčinnosti Užívateľa. V takomto prípade nezodpovedá za škody a ani vady aj prípadného neskôr poskytnutého plnenia.

6.6. Poskytovateľ za žiadnych okolností nevykonáva poskytovanie Technickej podpory na hardware patriacom Užívateľovi a ani nevykonáva tieto úkony v priestoroch Užívateľa. Služba je poskytovaná cez vzdialený prístup, pričom je limitovaná iba na zásahy, ktoré je možné vykonať týmto spôsobom.

6.7. Služby Technickej podpory sú spoplatnené v zmysle Tarify.

6.8. Služby Technickej podpory môžu byť súčasťou balíka Cloud Služieb, v takom prípade bude Odmena za Služby Technickej podpory zahrnutá v cene Cloud Služieb. Ustanovenia tohto článku sa v takomto prípade aplikujú primerane.

7. Zálohovanie a Obnova dát

7.1. Služba Zálohovanie a obnova dát je popísaná na Internetovej stránke Poskytovateľa alebo na inom mieste dostupnom Užívateľovi.

7.2. Rozsah služby je limitovaný iba na úkony obsiahnuté v popise služby, pričom ak služba spočíva v úkonoch administrátora, tak je vymedzená presne stanoveným počtom hodín práce administrátora. Pri prekročení dohodnutého rozsahu prác bude Poskytovateľ oprávnený odmietnuť ďalšie poskytovanie služby alebo ho podmieniť zvýšenou sadzbou

7.3. Poskytovateľ negarantuje, že správu bude vykonávať po celú dobu ten istý administrátor, s čím Užívateľ výslovne súhlasí.

7.4. Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením, pokiaľ nemôže konať pre nedostatok súčinnosti Užívateľa. V takomto prípade nezodpovedá za škody a ani vady aj prípadného neskôr poskytnutého plnenia.

7.5. Služba Zálohovanie a Obnova dát je spoplatnená v zmysle Tarify.

7.6. Služba Zálohovanie a Obnova dát môže byť súčasťou balíka Cloud Služieb, v takom prípade bude Odmena za Službu Zálohovanie a Obnova dát zahrnutá v cene Cloud Služieb. Ustanovenia tohto článku sa v takomto prípade aplikujú primerane.

8. Prenájom Licencií (SPLA)

8.1. Poskytovateľ môže na základe Service Provider License Agreement Užívateľovi umožniť využívanie softwaru podľa ponuky Poskytovateľa. Software je Užívateľovi k dispozícii na základe prístupu zriadeného Poskytovateľom a je obmedzený na dobu poskytovania Cloud služieb.

8.2. Pri prenájme licencie k software Užívateľ priamo nezískava licenčné práva k software ale je mu umožnený prístup k software za účelom jeho použitia (Software as a Service).

8.3. Možnosti prístupu k software sa odvíjajú od Užívateľom zvoleného software a počtu zakúpených prístupov.

8.4. Ak je Užívateľovi umožnený prístup k software v zmysle tohto článku VOP, tak je povinný riadiť sa okrem iného aj licenčnými podmienkami vzťahujúcimi sa na tento software (napr. PODMIENKY POUŽÍVANIA SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI MICROSOFT, licenčné podmienky účtovného software a pod.). Porušenie licenčných podmienok Užívateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy oprávňujúce Poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou.

8.5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo podmieniť poskytnutie Cloud služby a iných Služieb prenájmom určitých licencií k software vybaveniu.

8.6. Prenájom licencií je spoplatnení v zmysle Tarify.

8.7. Prenájom Licencie určitého software môže byť súčasťou balíka Cloud Služieb, v takom prípade bude Odmena za Prenájom Licencie zahrnutá v cene Cloud Služieb. Ustanovenia tohto článku sa v takomto prípade aplikujú primerane.

9. Podmienky na poskytovanie Služby

9.1. Záujemca o poskytovanie Služby je povinný pred uzavretím Zmluvy:

9.1.1. doručiť Poskytovateľovi Objednávku,

9.1.2. predložiť na požiadanie Poskytovateľa všetky ním vyžiadané dokumenty osvedčujúce totožnosť záujemcu o poskytovanie Služby alebo jeho splnomocneného zástupcu a dokumenty osvedčujúce, že záujemca o poskytovanie Služby disponuje všetkými nevyhnutnými povoleniami a súhlasmi dotknutých subjektov spojenými s užívaním Služby. Údaje o záujemcovi budú využité za účelom uzatvorenia Zmluvy.

9.2. V prípade, že z VOP alebo Zákona nevyplýva niečo iné, Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzavretie zmluvy so Záujemcom, ak:

9.2.1. Poskytovateľ nedostal v zmysle bodu 1.1. VOP od Záujemcu Objednávku, obsahujúcu údaje potrebné pre uzavretie Zmluvy,

9.2.2. Poskytovateľ nedostal v zmysle bodu 1.2. VOP od Záujemcu požadované dokumenty,

9.2.3. Poskytovateľ nedostal v zmysle bodu 1.2. VOP od Záujemcu hodnoverné doklady preukazujúce prípadné nevyhnutné povolenia a súhlasy dotknutých subjektov v súvislosti s užívaním poskytovanej Služby,

9.2.4. poskytovanie Služby podľa Objednávky je zo strany Poskytovateľa v požadovanom mieste, požadovanom rozsahu alebo za podmienok požadovaných záujemcom o poskytovanie Služby technicky neuskutočniteľné, alebo by bolo možné len s vynaložením neprimerane vysokých nákladov,

9.2.5. Poskytovateľ nemá od záujemcu o poskytovanie Služby záruku, že bude dodržiavať Zmluvu, pretože je/bol dlžníkom Poskytovateľa alebo iného zmluvného partnera Poskytovateľa alebo tretia osoba už predtým odstúpila od zmluvy s ním alebo zmluvu s ním vypovedal a je tak dôvodný predpoklad, že Záujemca nebude riadne a včas plniť svoje záväzky stanovené Zmluvou,

9.2.6. záujemca nesúhlasí s VOP, Zmluvou a inou zmluvou dokumentáciou,

9.2.7. jej uzavretie by bolo v rozpore so Zákonom.

9.3. Poskytovateľ je povinný poskytovať Službu v súlade s VOP a Zmluvou iba ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

9.3.1. medzi Zmluvnými stranami je platne uzavretá Zmluva,

9.3.2. Užívateľ riadne a včas platí Poskytovateľovi všetky finančné záväzky,

9.3.3. neexistujú technické alebo organizačné prekážky, ktoré by Poskytovateľovi objektívne znemožňovali začať poskytovanie Služby.

9.4. Poskytovateľ nie je povinný začať poskytovať Službu skôr ako budú splnené podmienky na jej poskytovanie, najmä podmienky podľa bodu 3. VOP.

10. Odmena za poskytovanie Služby a poskytnuté zľavy

10.1. Odmena za poskytovanie Služieb je stanovená Poskytovateľom v Tarife dostupnej na Internetovej stránke Poskytovateľa alebo na inom mieste dostupnom Užívateľovi.

10.2. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak platí, že ceny sú v Tarife bez DPH.

10.3. Odmena je splatná do 14 dní od vystavenia faktúry.

10.4. Ak nie je ďalej uvedené inak, tak Odmena za Služby sa platí vždy vopred (resp. pred poskytnutím danej Služby alebo začiatkom obdobia za ktoré ma byt vykonaná úhrada Odmeny). Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť Služby do doby kým za ne Užívateľ nezaplatí.

10.5. Odmenu za poskytovanie Služieb spolu so sumou DPH na túto sumu pripadajúcou je Užívateľ povinný platiť Poskytovateľovi v súlade s podmienkami Zmluvy, a to na každé obdobie poskytovania Služby podľa podmienok určených Zmluvou a VOP, na ktoré sa Odmena za poskytovanie Služby platí.

10.6. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť Užívateľovi zľavu z Odmeny, ak o tom rozhodne po Uzatvorení Zmluvy alebo ak to vyplýva z ponuky Poskytovateľa zverejnenej na Internetovej stránke Poskytovateľa. Poskytnutie zľavy potvrdí Objednávateľ osobitným potvrdením o jej poskytnutí, ktoré môže byť súčasťou Zmluvy alebo akceptácie Objednávky. Výnimočne môže Poskytovateľ udelenie zľavy oznámiť aj iným spôsobom (napr. e-mailom).

10.7. Ak bola zľava z Odmeny za poskytovanie Služieb podmienená dĺžkou trvania Zmluvy, tak nárok na zľavu vzniká Užívateľovi výlučne v prípade, že Zmluva bude platne trvať minimálne po Poskytovateľom požadovanú dobu (viazanosť). Pri takejto zľave bude počas trvania Zmluvy Užívateľovi účtovaná Odmena v zníženej sadzbe, avšak v prípade ukončenia Zmluvy zo strany Užívateľa z akéhokoľvek iného dôvodu ako je podstatné porušenie Zmluvy Poskytovateľom, bude Užívateľ povinný doplatiť rozdiel medzi riadnou sumou Odmeny (vrátane DPH) a sumou už uhradenej Odmeny po odpočítaní zľavy (vrátane DPH).

10.8. V prípade omeškania s platením akéhokoľvek peňažného záväzku Užívateľa je Poskytovateľ oprávnený fakturovať Užívateľovi úroky z o meškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý jeden deň omeškania až do jej úplného zaplatenia s tým, že nárok na náhradu škody Poskytovateľa nie je týmto ustanovením VOP dotknutý.

10.9. Ak nie je v príslušných ustanoveniach Zmluvy uvedené inak, všetky platby v prospech Poskytovateľa vyplývajúce zo Zmluvy je Užívateľ povinný uhrádzať na bankový účet Poskytovateľa uvedený vo vystavenej Faktúre. Užívateľ je povinný pri každej platbe uviesť aj variabilný symbol, ktorý je uvedený na príslušnej faktúre. Užívateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči Poskytovateľovi.

10.10. Odmena za ktorékoľvek obdobie poskytovania Služby podľa Zmluvy alebo akýkoľvek peňažný záväzok Užívateľa vyplývajúci zo Zmluvy sa považuje za riadne a včas uhradený okamihom pripísania celej sumy fakturovanej Odmeny za poskytovanie Služby alebo peňažného záväzku Užívateľa na bankový účet Poskytovateľa uvedený na Faktúre, a to najneskôr v posledný deň splatnosti Faktúry alebo lehoty uvedenej vo výzve zaslanej Užívateľovi v zmysle podmienok určených v týchto VOP.

10.11. V prípade, že Poskytovateľ využije svoje právo vyplývajúce z VOP a dôjde počas trvania Zmluvy k zmene Tarify, a zároveň Užívateľ v súlade s bodom 8. VOP neukončí Zmluvu, tak má Poskytovateľ právo účtovať Užívateľovi Odmenu podľa sadzieb uvedených v novej Tarife, a to počnúc prvým dňom odo dňa nadobudnutia účinnosti zmeny Tarify.

10.12. Poskytovateľ môže postúpiť svoju peňažnú pohľadávku inej osobe aj bez súhlasu Užívateľa. Pri postúpení pohľadávky je Poskytovateľ oprávnený odovzdať postupníkovi aj dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka.

10.13. Užívateľ nie je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči Poskytovateľovi tretím osobám bez súhlasu Poskytovateľa.

10.14. Poskytovateľ je oprávnený písomne, elektronickou poštou, telefonicky alebo iným vhodným spôsobom upozorniť Užívateľa Upomienkou na jeho povinnosť zaplatiť dlžnú čiastku v prípade, ak neuhradil cenu Služieb alebo iných platieb vyúčtovanú faktúrou v lehote jej splatnosti. Poskytovateľ je oprávnený za každú jednotlivú Upomienku účtovať Užívateľovi poplatok za Upomienku (zmluvnú pokutu) vo výške 2 €. Upomienka nahrádza i predžalobné výzvy.

11. Zodpovednosť Poskytovateľa za Služby

11.1. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prerušenie poskytovania Služieb Užívateľovi v prípade, že si Užívateľ poruchu spôsobil sám, v prípade zásahu tretích osôb, či vyššej moci (povodeň, požiar, vietor, vojna, zemetrasenie a pod.) alebo v prípade poruchy na zariadení tretích osôb, najmä rozsiahly a dlhodobý výpadok dodávky elektriny, telekomunikačného spojenia atď.), pokiaľ týmto skutočnostiam preukázateľne nebolo možné zabrániť alebo neboli spôsobené nedbalosťou Poskytovateľa alebo boli spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v prevádzke Služby.

11.2. Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť poruchy/závady, ktoré boli spôsobené Poskytovateľom alebo osobou, ktorá bola oprávnená konať v mene Poskytovateľa.

11.3. V prípade, že Poskytovateľ odstráni poruchu/závadu, ktorú si Užívateľ spôsobil svojim konaním, je takýto zásah spoplatnený podľa aktuálnej Tarify ceny práce.

11.4. Poskytovateľ nezodpovedá za škody alebo ušlý zisk ktorý vznikol používaním Služieb.

11.5. Poskytovateľ nemá prístup k obsahu a nemá možnosť kontroly obsahu uložených dát Užívateľa. Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku uložených/ zálohovaných dát na diskovom priestore, ktorý Užívateľ využíva na svoje účely v rámci Služby. Poskytovateľ nie je zodpovedný ani za využívanie Služieb Užívateľom v rozpore s platnými právnymi predpismi SR.

11.6. Poskytovateľ nie je v súvislosti s ukladanými dátami zodpovedný za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva na Virtuálnom serveri (resp. platforme vytvorenej pre Užívateľa Cloudovou službou), web stránkach a e-mailových schránkach Užívateľa, ktorého sa dopustí Užívateľ používaním a šírením materiálov, na použitie ktorých nemá potrebný súhlas ich autorov. Poskytovateľ tiež nezodpovedá za prípadné porušenie práv k názvu domény, na ktoré sa vzťahuje ochrana obchodného mena, ochrannej známky alebo iná ochrana právom duševného vlastníctva.

11.7. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť doručenia správy prostredníctvom elektronickej pošty (email), ak bola spôsobená treťou osobou, prípadne zaradením IP adresy odosielateľa správy do zoznamu potenciálnych nebezpečných odosielateľov („black list“) alebo technickými obmedzeniami Siete internet, najmä kapacitnými obmedzeniami nastavenými v SMTP protokole.

12. Práva a povinnosti Užívateľa

12.1. Užívateľ je povinný Služby užívať len spôsobom, ktorý je v súlade so Zmluvou, VOP, pokynmi Poskytovateľa a Zákonom. Porušenie tohto ustanovenia VOP predstavuje podstatné porušenie Zmluvy oprávňujúce Poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou.

12.2. Ak nie je uvedené inak, má Užívateľ možnosť kedykoľvek zmeniť spôsob prevádzky alebo rozsah objednaných Služieb pre ďalšie obdobie, najmä pridaním či odobratím jednotlivých Služieb, a to v rozsahu, ktorý zodpovedá aktuálnej ponuke Služieb Poskytovateľa.

12.3. Užívateľ je povinný používať Služby (najmä Cloud služby) výhradne v súlade:

12.3.1. s právnym poriadkom Slovenskej republiky;

12.3.2. s normami príslušných orgánov Európskej únie, Európskych spoločenstiev, Európskeho hospodárskeho spoločenstva, pokiaľ sa na základe prístupu Slovenskej republiky k Európskej únii priamo aplikujú tiež na teritórium Slovenskej republiky;

12.3.3. s medzinárodnou Zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola publikovaná v Zbierke zákonov alebo v Zbierke medzinárodných zmlúv;

Porušenie tohto ustanovenia VOP predstavuje podstatné porušenie Zmluvy oprávňujúce Poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou.

12.4. Užívateľ nesmie používať Služby (najmä cloud služby) spôsobom, ktorým by porušil alebo ohrozil práva tretích osôb alebo by tým ohrozil dobré meno a povesť Poskytovateľa. Užívateľ nesmie Služby používať spôsobom, ktorý by zahlcoval infraštruktúru Poskytovateľa. Porušenie tohto ustanovenia VOP predstavuje podstatné porušenie Zmluvy oprávňujúce Poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou.

12.5. Užívateľ sa zaväzuje nevyužívať Služby na ukladanie alebo šírenie najmä:

12.5.1. erotického a pornografického obsahu a iného obdobného obsahu v akejkoľvek forme;

12.5.2. obsahu nabádajúci k národnostnej, náboženskej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti

12.5.3. obsahu šíriacemu alebo podnecujúci extrémizmus, propagujúci fašizmus alebo iné podobné extrémistické ideológie;

12.5.4. obsahu zasahujúci do osobných a osobnostných práv tretích osôb, práv na ochranu osobnosti, na ochranu dobrého mena právnickej osoby;

12.5.5. dát obsahujúcich warez alebo odkazujúcich na servery so zameraním na warez alebo podobným zameraním;

12.5.6. nelegálne získaného software za účelom ďalšieho predaja, šírenia alebo poskytovania tretím osobám;

12.5.7. odkazov, údajov a dát týkajúcich sa hazardných hier, ktorým nebola udelená licencia podľa právnych predpisov platných.

Porušenie tohto ustanovenia VOP predstavuje podstatné porušenie Zmluvy oprávňujúce Poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou.

12.6. Užívateľ nie je oprávnený využívať Služby na prevádzku:

12.6.1. download serverov;

12.6.2  chat serverov;

12.6.3. serverov zameriavajúce sa na šírenie nevyžiadanej pošty (tzv. spamu);

12.6.4. serverov preťažujúce databázové systémy;

12.6.5. serverov obsahujúce nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi);

12.6.6. serverov porušujúcich autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva vrátane priemyselných práv.

Porušenie tohto ustanovenia VOP predstavuje podstatné porušenie Zmluvy oprávňujúce Poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou.

12.7. Užívateľ je povinný telefonicky a následne prostredníctvom e-mailu oznámiť Technickej podpore akékoľvek poruchy, chyby či iné nedostatky Služby bez zbytočného odkladu.

12.8. Užívateľ má právo na bezplatné odstránenie porúch v Poskytovaní Služby, ktoré nezavinil.

12.9. Užívateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi vyžadovanú alebo inak potrebnú súčinnosť za účelom odstránenia chyby alebo iného nedostatku poskytovanej Služby.

12.10. V prípade Výpadku Služieb, za ktoré v zmysle týchto VOP a Zmluvy zodpovedá Poskytovateľ si môže Užívateľ do 1 mesiaca po skončení obdobia, v ktorom k Výpadku došlo, uplatniť nárok na zľavu z Odmeny vo alikvotnej čiastke pripadajúcej za obdobie trvania Výpadku.

12.11. Užívateľ nezískava žiadne práva k zariadeniam alebo softwaru patriacemu Poskytovateľovi alebo akejkoľvek tretej strane, ktorej zariadenie môže Poskytovateľ používať pri poskytovaní Služieb.

12.12. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že musí sám zabezpečiť svoje prihlasovacie údaje a ďalšie citlivé informácie poskytnuté mu zo strany Poskytovateľa a to tak, aby v maximálnej miere vylúčil ich zneužitie neoprávnenými osobami. V rámci zaistenia vyššieho stupňa bezpečnosti je Užívateľ oprávnený sám niektoré zo svojich prístupových údajov meniť podľa svojho uváženia.

12.13. Užívateľ sa zaväzuje písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny svojich identifikačných, fakturačných a kontaktných údajov poskytnutých pri podpise Zmluvy do 10 dní od okamihu, keď zmena nastala. V prípade nesplnenia tejto povinnosti nesie Užívateľ zodpovednosť za vzniknutú škodu.

13. Zodpovednosť Užívateľa

13.1. Užívateľ sa zaväzuje využívať Službu v súlade so Zákonmi, príslušnými právnymi normami, zvyklosťami a pravidlami chovania, v každom prípade takým spôsobom, ktorý nepoškodzuje akékoľvek práva tretích osôb, a v tomto zmysle prijíma aj celkovú zodpovednosť. Zákazník vyhlasuje, že je osobou zodpovednou:

13.1.1. za správu dát a/alebo informácií a/alebo obsahov spravovaných v rámci platformy vytvorenej Cloud službou, za jej bezpečnosť a uloženie a za vykonávanie ďalších činností potrebných pre zaistenie ich integrity, a zaväzuje sa, že prijme, na vlastné náklady a zodpovednosť, vhodné a zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia;

13.1.2. za obsah informácií, zvukov, textov, obrázkov a dát prístupných a/alebo dostupných na platforme vytvorenej Cloud službou a prenášaných alebo zverejnených on-line Užívateľom;

13.1.3. za nefunkčnosť Služby spôsobenú porušením VOP alebo Zmluvy.

13.2. Užívateľ nesie v plnom rozsahu zodpovednosť za obsah údajov uložených na platforme (Virtuálnom serveri na ktorom beží software Užívateľa). Poskytovateľ nemá prístup k obsahu a nemá možnosť kontroly obsahu uložených dát Užívateľa.

13.3. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škody, ktoré spôsobí v sieti Internet alebo tretím osobám, a to najmä neoprávneným prístupom k informáciám, neoprávneným prístupom do cudzích systémov, rozosielaním nevyžiadaných správ alebo iným zneužívaním prístupu do siete Internet alebo iným neoprávneným konaním.

13.4. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné porušenie práv tretích osôb k počítačovým programom, resp. softvérovým produktom a dielam, ktoré sa nachádzajú na Virtuálnom serveri.

13.5. Užívateľ zodpovedá za škodu spôsobenú Poskytovateľovi a/alebo tretím osobám spôsobenú v súvislosti s plnením povinností (záväzkov) v zmysle Zmluvy, najmä s porušením ustanovení bodov 3. až 12.6. VOP a/alebo v súvislosti s nimi.

13.6. Užívateľ je zodpovedný a odškodní Poskytovateľa za akékoľvek náklady, výdavky, nároky, konania alebo požiadavky, ktoré môžu byť vznesené voči Poskytovateľovi alebo vzniknúť Poskytovateľovi, jeho zamestnancom, zástupcom, dodávateľom a/alebo zmluvným partnerom v súvislosti s akýmkoľvek poranením, nehodou, stratou alebo škodou akéhokoľvek druhu voči osobe alebo majetku akéhokoľvek druhu, ktoré budú zapríčinené:

13.6.1. činnosťou, ktorá má prevádzkovú povahu vo vzťahu s umiestňovaním akéhokoľvek obsahu na Virtuálnom Serveri, alebo

13.6.2. vplyvmi obsahu umiestneného na Virtuálnom Serveri na iné zariadenia, alebo

13.6.3. činnosťou Užívateľa, jeho zamestnancov, dodávateľmi alebo inými osobami zúčastnenými pri využívaní Serveru a/alebo Služieb.

13.7. Užívateľ sa zaväzuje nahradiť škodu a náklady v celom rozsahu bez obmedzení, vrátane akýchkoľvek nákladov Poskytovateľa vynaložených na právne, daňové alebo finančné poradenstvo od profesionálnych poradcov, ktoré Poskytovateľovi v súvislosti s nárokmi, konaniami, spormi alebo inými dokumentmi alebo skutočnosťami opísanými v odseku 5. a 13.6. VOP môžu vzniknúť.

13.8. Záväzky zo zodpovednosti voči Poskytovateľovi prechádzajú aj na právneho nástupcu Užívateľa.

14. Doba trvania Zmluvy

14.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určenú v Zmluve a môže byť uzatvorená s viazanosťou alebo bez viazanosti.

14.2. V prípade, že je Zmluva uzavretá na dobu určitú a žiadna zo Zmluvných strán písomne neoznámi druhej Zmluvnej strane najneskôr 30 dní pred uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená, že trvá na ukončení platnosti Zmluvy, Zmluva ostáva naďalej v platnosti a mení sa doba, na ktorú bola uzavretá, z doby určitej na dobu neurčitú.

14.3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

14.4. Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť účinnosť Zmluvy na základe písomnej dohody Zmluvných strán.

14.5. Každá Zmluvná strana je oprávnená písomne vypovedať Zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota pre obe Zmluvné strany predstavuje 1 kalendárny mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca po jej preukázateľnom doručení druhej Zmluvnej strane.

14.6. Každá Zmluvná strana je oprávnená písomne odstúpiť od Zmluvy v súlade s podmienkami stanovenými zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník – z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy alebo VOP druhou Zmluvnou stranou. Pokiaľ tieto VOP alebo Zmluva neustanovujú inak, tak odstúpeniu musí predchádzať písomné upozornenie druhej Zmluvnej strane na porušovanie VOP alebo Zmluvy s poskytnutím 30 dňovej lehoty na vykonanie nápravy, pričom odstúpenie bude účinné ak druhá Zmluvná strana nápravu v tejto lehote nevykonala.

14.7. Poskytovateľ je oprávnený bez ďalšieho od Zmluvy odstúpiť v prípade ak sa Užívateľ dostane do omeškania s akýmkoľvek finančným plnením voči Poskytovateľovi, najmä, nie však výlučne s úhradou odplaty za Služby, o viac ako 15 dní po ich splatnosti.

14.8. Užívateľ je v súlade s článok 20. VOP oprávnený vypovedať Zmluvu aj v prípade zmeny zmluvných podmienok, pričom výpoveď je účinná uplynutím 1 mesiaca od jej doručenia Poskytovateľovi.

14.9. Postup po ukončení účinnosti Zmluvy. Užívateľ je povinný v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr v posledný deň účinnosti Zmluvy, dáta/obsah pôvodne uložený na svojom Serveri (Virtuálnom serveri) poskytnutom Poskytovateľom v súlade so Zmluvou, na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť presunúť do svojej dispozičnej sféry resp. podľa vlastného uváženia vymazať. Užívateľ potvrdzuje/berie podpisom Zmluvy na vedomie, že:

14.9.1. Poskytovateľ je oprávnený a súčasne povinný akékoľvek dáta/obsah ponechaný počnúc prvou sekundou po zániku účinnosti Zmluvy, pôvodne uložený na pridelenom Serveri (Virtuálnom serveri), vymazať,

14.9.2. Poskytovateľ nie je povinný po zániku účinnosti Zmluvy poskytnúť Užívateľovi žiadnu/akúkoľvek dodatočnú lehotu na umožnenie prenosu dát/obsahu pôvodne uloženého na Serveri (Virtuálnom serveri) poskytnutom Poskytovateľom v súlade so Zmluvou,

14.9.3. Poskytovateľ nezodpovedá v súvislosti s nesplnením povinnosti/nevyužitím práva Užívateľa za škodu mu týmto spôsobenú,

14.9.4. Poskytovateľ v rámci prevencie osobitne pri uzatváraní Zmluvy upozornil Užívateľa na postup po ukončení účinnosti Zmluvy.

14.10. Ak bola medzi stranami dohodnutá Viazanosť, tak sa Užívateľ zaväzuje, že po dobu viazanosti definovanú Zmluvou:

14.10.1. zotrvá vo zmluvnom vzťahu založenou Zmluvou s Poskytovateľom a že po celú túto dobu bude bez prerušenia využívať Služby, ktoré sú predmetom Zmluvy, a to v súlade s jeho záväzkami a zároveň neuskutoční žiaden úkon, ktorý by smeroval k ukončeniu alebo účelom ktorého by malo byť ukončenie platnosti Zmluvy pred uplynutím Viazanosti (bez ohľadu na skutočné právne následky uvedeného úkonu);

14.10.2. sa nedopustí takého konania, alebo, nedá svojim konaním žiaden taký podnet a ani neumožní také konanie, na základe ktorého by Poskytovateľovi vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia povinností zo strany Užívateľa, ku ktorým sa zaviazal v Zmluve, alebo na základe ktorého by bol poskytovateľ oprávnený mu v dobe viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom Zmluvy.

15. Reklamačný poriadok

15.1. Užívateľ je povinný oznámiť formou e-mailu zaslaného na kontaktnú e-mailovú adresu Technickej podpory bez zbytočného odkladu všetky závady v rámci poskytovaných Služieb, vrátane potreby všetkých opráv, ktoré má Poskytovateľ vykonať.

15.2. Reklamácia musí obsahovať detailný popis reklamovanej závady. Reklamácie sa vybavujú v zákonom stanovenej lehote, podľa ich zložitosti a technickej alebo administratívnej náročnosti. V prípade uplatnenia reklamácie proti výške účtovanej Odmene za Službu, nemá táto odkladný účinok a Užívateľ je povinný zaplatiť účtovanú Odmenu v plnej výške do termínu splatnosti. Na základe kladne vybavenej reklamácie proti výške účtovanej Odmeny má Užívateľ právo na vrátenie preplatku z Odmeny alebo na zníženie Odmeny.

16. Mimosúdne riešenie sporov

16.1. Všetky ustanovenia Zmluvy a VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

16.2. Právne vzťahy Zmluvou a VOP výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pre právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a týchto VOP platí právo Slovenskej republiky aj v prípade, že Užívateľ je cudzinec, zahraničná osoba alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

16.3. Všetky spory vzniknuté z právneho vzťahu založeného Zmluvou sa Užívateľ a Poskytovateľ pokúsia prednostne riešiť dohodou. Ak k dohode nedôjde, bude spor s konečnou platnosťou rozhodovaný súdom príslušným podľa Občianskeho súdneho poriadku.

16.4. Ak Zmluva neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce zo Zmluvy musia byť voči druhej strane uplatnené písomne, a to doporučeným listom alebo odovzdané osobne. V prípade poštového styku sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia doporučeného listu poštovým úradom na adresu uvedenú v Zmluve, a v prípade, že v budúcnosti dôjde k zmene adresy Zmluvnej strany, tak na adresu Zmluvnej strany uvedenú v danom čase v príslušnom obchodnom registri. Účinky doručenia písomných podaní sú na účely Zmluvy splnené aj vtedy, ak príjemca príslušného podania si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, alebo jeho prevzatie bezdôvodne odmietol.

Vo veciach týkajúcich sa prevádzky Služieb môžu strany komunikovať e-mailom aj telefonicky na vopred oznámené kontakty.

17. Demo verzia Služby

17.1. Poskytovateľ môže rozhodnúť o tom, že Užívateľ má právo používať Službu v skúšobnej verzii po dobu stanovenú Poskytovateľom. V takomto prípade je používanie Služby oslobodené od platenia Odmeny a Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za poskytované Služby.

17.2. Doba trvania demo verzie Služby môže byť rozhodnutím Poskytovateľa skrátená alebo predĺžená.

17.3. Ak bolo Užívateľovi pri Uzatvorení Zmluvy umožnené používanie demoverzie služby, tak po skončení demo verzie má Užívateľ právo rozhodnúť sa či chce pokračovať v používaní Služby za Odmenu alebo chce používanie Služby ukončiť. Rozhodnutie v pokračovaní môže vykonať tým, že uhradí prvú faktúru na Odmenu. Pri neuhradení prvej faktúry na Odmenu sa má za to, že Užívateľ sa rozhodol používanie ukončiť a dochádza aj k ukončeniu Zmluvy.

18. Autorské práva a licencie

18.1. Užívateľ je oprávnený využívať Služby len v súlade s právami k duševnému a/alebo priemyslovému vlastníctvu Poskytovateľa a s ustanoveniami týchto VOP. Software, rovnako ako akékoľvek iné autorské právo alebo iné právo na duševné vlastníctvo, sú výhradným majetkom Poskytovateľa a/alebo príslušných vlastníkov. Z tohto dôvodu nemá Užívateľ oprávnenie akokoľvek nakladať s týmito právami a je oprávnený software využívať len po dobu platnosti Zmluvy.

18.2. V prípade licencií poskytnutých tretími stranami prostredníctvom Poskytovateľa Užívateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s príslušnými podmienkami a že sa zaväzuje používať software v súlade s pravidlami uvedenými na príslušných stránkach, a to len pre osobné potreby. Užívateľa sa zaväzuje dodržiavať podmienky vyššie uvedených licencií.

19. Zmena Služieb

19.1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť poskytované Služby a ich rozsah, môže pridať nové Služby alebo ukončiť už poskytované Služby. Užívateľ nemá v súvislosti so zmenou služieb, pridaním nových Služieb právo na náhradu akýchkoľvek nákladov. Pre prípad, že by došlo k ukončeniu poskytovania Užívateľom odoberanej Služby, Poskytovateľ ukončí účtovanie tejto Služby Užívateľovi ku dňu skončenia jej poskytovania.

19.2. Užívateľ nemá právo na zachovanie vizuálu užívateľských rozhraní a ani na náhradu akýchkoľvek nákladov spojených s ich zmenou.

20. Zmena zmluvných podmienok

20.1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek jednostrannú zmenu VOP alebo Tarify v priebehu doby trvania Zmluvy.

20.2. Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť Užívateľa podstatnú zmenu VOP najmenej jeden mesiac vopred, pričom informuje písomne, elektronickou poštou alebo telefonicky Užívateľa o jeho práve vypovedať Zmluvu bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje. Právo na vypovedanie nevzniká, ak v súvislosti so zmenou VOP nedošlo k zmene práv medzi Zmluvnými stranami (napr. pridanie novej Služby neodoberanej Užívateľom alebo zmena ustanovení týkajúca sa Užívateľom neodoberaných služieb a pod.)

20.3. Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť Užívateľovi zmenu Tarify najmenej pätnásť dní vopred, pričom ak dochádza k zvýšeniu sadzieb Tarify oznámi mu zmenu Tarify najmenej tridsať dní vopred. Oznámenie o zmene Tarify vykoná Poskytovateľ písomne poštou alebo zaslaním správy na e-mail Užívateľa. Poskytovateľ zároveň oboznámi Užívateľa s jeho právom vypovedať zmluvu bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje. Právo na vypovedanie Zmluvy nevzniká, pokiaľ dochádza k zníženiu Tarify alebo zmene Tarify vo vzťahu k Službám neodoberaným Užívateľom.

20.4. Oznamovacia povinnosť podľa tohto Článku VOP je splnená aj oznámením Užívateľovi, že došlo k podstatnej zmene VOP alebo ku zvýšeniu u sadzieb Tarify, a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť. Poskytovateľ je oprávnený vykonať oznámenie o nepodstatných zmenách VOP alebo oznámenie o zmene Tarify, pri ktorej nedochádza k zvýšeniu sadzieb Tarify aj zverejnením na internetovej stránke Poskytovateľa vrátane jej podstránok.

21. Záverečné ustanovenia

21.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.06.2022.

21.2. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej platne uzavretej Zmluvy.

21.3. V prípade, že Užívateľ užíva produkty a/alebo softvér spoločnosti Microsoft, je okrem VOP viazaný i „PODMIENKY POUŽÍVANIA SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI MICROSOFT“, ktoré sú súčasťou VOP.

21.4. Zmluva a Zmluvné dokumenty predstavujú jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy, pričom tieto nahrádzajú všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.

21.5. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sú založené Zmluvou, ktoré však Zmluva výslovne neupravuje sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

21.6. V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy alebo Zmluvných dokumentov je neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení Zmluvy a VOP. Neplatné ustanovenia sa nahradia ustanoveniami Zákona, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu Zmluvy.

21.7. Zmluva sa považuje za uzavretú okamihom podpisu Zmluvy oboma zmluvnými stranami.

21.8. Ak zo Zmluvy výslovne nevyplýva niečo iné, Zmluvu možno meniť len na základe písomných zmien a Dodatkov odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami.

21.9. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení.

21.10. Užívateľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že si VOP pozorne prečítal, všetky jej ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto VOP v celom ich rozsahu porozumel, súhlasí s nimi, na dôkaz čoho pripája v Zmluve svoj podpis.

Neoddeliteľné súčasti VOP: