DPH v praxi – dodanie služieb v tuzemsku s prenosom daňovej povinnosti

V prípade, že slovenská firma – platiteľ DPH (ďalej len platiteľ) príjme službu od zahraničnej  firmy z iného členského štátu resp. z tretieho štátu, ktorá mu danú službu vyfakturuje pod slovenským identifikačným číslom pre DPH (SK IČ DPH) s uplatnenou slovenskou DPH, je potrebné zo strany platiteľa pri odpočítaní dane venovať tomu náležitú pozornosť a nepristupovať k odpočtu dane automaticky, že pokiaľ „spĺňa“ podmienky na odpočítanie a SK IČ DPH dodávateľa je platné, tak „nič“ mu nebráni, aby si vyčíslenú daň z faktúry odpočítal.

Príklad:
Česká firma, organizátor školenia, dňa 06.06.2022 prijala platbu od platiteľa vo výške 360 EUR, na základe čoho, ten istý deň, vyhotovila pod SK IČ DPH faktúru za úhradu vstupeniek na školenie; t. j. základ dane je 300 EUR, 20% DPH je 60 EUR.
Česká firma propaguje školenie na webe, ktoré sa uskutoční v Bratislave dňa 07.07.2022 a kto má záujem, môže sa ho zúčastniť. Platiteľ pri odpočítaní dane by mal vykonať nasledovné kroky (pre zjednodušenosť, iné – ako uvedené podmienky § 49 – § 51 zákona o DPH sú z jeho strany splnené):

Riešenie:
Na internetovej stránke www.financnasprava.sk, v sekcii Informačné zoznamy – v „Zozname daňových subjektov registrovaných pre DPH“ uvedením SK IČ DPH dodávateľa, získa informáciu na základe akého ustanovenia zákona o DPH mu dané IČ DPH bolo pridelené a odkedy je registrovaný k DPH. Pokiaľ dodávateľovi bolo dané SK IČ DPH pridelené:

  • na základe § 4 zákona o DPH – uvedené znamená, že česká firma má v SR zriadenú prevádzkareň, pričom jej adresu by mala aj uviesť na faktúre, (pri vyšších sumách je vhodné danú skutočnosť preveriť aj komunikáciou s dodávateľom) a to znamená, že danú službu nedodáva z pohľadu zákona o DPH zahraničná osoba, ale „tuzemský“ platiteľ, a teda uplatnená 20% DPH zo strany dodávateľa je na faktúre uvedená správne a odberateľ si ju môže odpočítať. V daňovom priznaní sumu odpočítanej dane uvedie v riadkoch 19 a 21 a faktúru uvedie v časti B.2. kontrolného výkazu;
  • na základe § 5 zákona o DPH – potom uvedené znamená, že česká firma, z pohľadu zákona o DPH nie je „tuzemský“ platiteľ, ale zahraničnou osobou (pozri definíciu v § 5 zákona o DPH), čo znamená, že k službe nemala uplatniť 20% DPH, ale ju mala fakturovať bez DPH s prenosom daňovej povinnosti. V danom prípade je naplnený § 69 ods. 2 písm. a) zákona o DPH, podľa ktorého – zjednodušene, ak slovenská firma príjme od zahraničnej osoby z iného členského štátu službu podľa § 16 ods. 3 zákona o DPH s miestom dodania v tuzemsku, potom platiť daň – „samozdaniť sa“, je povinná slovenská firma. Predmetné školenie je službou vstupného na vzdelávacie podujatie, ktoré má miesto dodania podľa citovaného ustanovenia v mieste, kde sa školenie skutočne/fyzicky koná, t.  j. v tuzemsku. Faktúra je teda zo strany dodávateľa nesprávne vyhotovená a vyčíslenú 20% DPH, ktorú voči nemu dodávateľ neoprávnene uplatnil, si platiteľ nemôže odpočítať, ani údaje z faktúry uviesť v časti B.2. kontrolného výkazu.

Platiteľ na základe naplnenia § 69 ods. 2 písm. a) zákona o DPH je teda povinný „samozdaniť sa“, pričom z titulu zaplatenia služby pred jej poskytnutím mu vzniká daňová povinnosť podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH dňom zaplatenia 06.06.2022. Platiteľ do daňového priznania za VI/2022 do riadku 09 uvedie sumu základu dane vo výške 300 EUR a do riadku 10 daň vo výške 60 EUR. Predmetnú daň vypočítanú samozdanením na účely odpočtu dane uvedie do záznamov za mesiac VI/2022, ktoré je platiteľ povinný viesť podľa § 70 zákona o DPH, čím splní jednu z podmienok na odpočítanie dane. Výšku odpočítanej dane uvedie do riadku 19 daňového priznania za VI/2022.

Údaje z faktúry, vrátane ním vypočítanej 20% DPH „samozdanením“ uvedie v časti B.1. kontrolného výkazu. Dodávateľovi je potrebné vysvetliť, že z jeho strany bol nesprávne aplikovaný zákon o DPH a požiadať ho o opravu faktúry, o dobropisovanie neoprávnene uplatnenej 20% DPH.

Článok sa zaoberá len určovaním mesačnej sumy daňového bonusu (DB) zamestnávateľom po 1.7.2022. 

Výška daňového bonusu od 1.7.2022 je mesačne:

   • 40 € ak dieťa dovŕšilo 15 rokov veku
   • 70 € do dovŕšenia 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu /§ 4 ods. 3 písm.a) zákona č. 544/2010 Z.z./. Ide o dotáciu na stravovanie pre dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti.

Pritom sa od 1.7.2022 neposudzuje podmienka výšky zdaniteľného príjmu (aspoň  323 €). Zároveň ale, výška daňového bonusu nesmie prekročiť sumu určenú ako stanovené percento čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti. Percento v závislosti od počtu vyživovaných detí je stanovené nasledovne:

   • 1 dieťa: 20 %
   • 2 deti: 27 %
   • 3 deti: 34 %
   • 4 deti: 41 %
   • 5 detí: 48 %
   • 6 a viac detí: 55 %

Čiastkový základ dane je zdaniteľný príjem znížený o povinné poistné a príspevky (SP, ZP).

Zároveň podľa prechodných ustanovení, ak by vyšiel nárok na DB vyšší podľa zákona platného do 30.6.2022, zamestnávateľ zamestnancovi prizná DB podľa predpisov platných do 30.6.2022 a to:  ak zdaniteľný príjem zamestnanca je aspoň 323 €, výška daňového bonusu na dieťa je:

   • 23,57 € – pre deti nad 15 rokov
   • 43,60 € – pre deti nad 6 rokov do 15 rokov, vrátane mesiaca, kedy dieťa dovŕšilo 15 rokov
   • 47,14 € – pre deti do 6 rokov, vrátane mesiaca, kedy dieťa dovŕšilo 6 rokov

Pre deti od 6 do 15 rokov, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ alebo základnú školu –  nárok na DB  je, len ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom.

Príklad 1
Zamestnanec si uplatňuje DB na 2 deti,  10-ročné a 16-ročné. Zdaniteľný príjem v júli 2022 v sume 1000 €, poistné na ZP a SP 134 €, čiastkový základ dane = 866 € /1000-134/.

Výška DB:
    Na 10 – ročné dieťa 70 €
    Na 16 – ročné dieťa 40 €
    Spolu 110 €.
Hranica pre DB: 27 % z ČZD 866 € = 233,82 €
Suma 110 € je menej ako 233,82 € a zároveň viac, ako suma DB podľa zákona platného do 30.6.2022, zamestnávateľ prizná DB spolu 110 €.

Príklad 2
Zamestnanec si uplatňuje DB na 2 deti,  10-ročné a 16-ročné. Zdaniteľný príjem v júli 2022 je v sume 240,33 €, poistné na ZP a SP spolu 32,18 €, čiastkový základ dane = 208,15 € /240,33 – 32,18/.

Výška DB:
    Na 10 – ročné dieťa 70 €
    Na 16 – ročné dieťa 40 €
    Spolu 110 €.
Hranica pre DB: 27 % z ČZD 208,15 € = 56,2005, zaokr. matematicky 56,20 €.
Suma 110 € je viac ako 56,20 €, daňový bonus bude 56,20 €.

Podľa zákona platného do 30.6.2022 by nárok na DB nevznikol, čiže vypočítaná suma 56,20 € je vyššia ako suma priznaná podľa zákona platného do 30.6.2022 a zamestnávateľ prizná DB vo výške 56,20 €.
Na účely vystavenia potvrdenia o zdaniteľnom príjme je potrebné priznanú sumu 56,20 € rozdeliť na deti, zákon pritom neurčuje pravidlá rozdelenia, sumu napríklad rozdelíme v pomere podľa výšky plnej sumy DB 70 ku 40:

    56,20 / 110 x 70 = 35,76 € na 10-ročné dieťa
    56,20 / 110 x 40 = 20,44 € na 16-ročné dieťa

Príklad 3
Zamestnanec si uplatňuje DB na 2 deti,  6-ročné a 8-ročné. Zdaniteľný príjem v júli 2022 je v sume 370 €, poistné na ZP a SP spolu 49,58 €, čiastkový základ dane = 320,42 € /370-49,58/.

Výška DB:
    Na 6–ročné dieťa 70 €
    Na 8–ročné dieťa 70 €
    Spolu 140 €.
Hranica pre DB: 27 % z ČZD 320,42 € = 86,5134, zaokr. matematicky 86,51 €
Suma 140 € je viac ako 86,51 €, daňový bonus by mal byť 86,51 €.
Nárok na daňový bonus podľa zákona platného do 30.6.2022:
    Na 6-ročné dieťa 43,60 €
    Na 8-ročné dieťa 43,60 €
    Spolu  87,20 €
Keďže suma DB podľa zákona platného do 30.6. je vyššia ako suma podľa zákona od 1.7.2022, prizná sa suma daňového bonusu:

    Na 6-ročné dieťa 43,60 €
    Na 8-ročné dieťa 43,60 €

Príklad 3a
Zamestnanec z príkladu 3 si uplatňuje DB na 1 dieťa 8-ročné. Na 6-ročné dieťa si uplatňuje dotáciu na stravu. Zdaniteľný príjem v júli je v sume 2022 370 €, ČZD 320,42 €.
    Výška DB na 8–ročné dieťa: 70 €
Hranica pre DB: 27 %* z ČZD 320,42 = 86,5134 = 86,51  €. 
*Poznámka – je použité percento ako pre 2 vyživované deti, pretože naozaj obe sú vyživované, aj keď len na jedno z nich si zamestnanec môže uplatniť DB. Ale otázkou je, ako sa preukáže, že zamestnanec má 2 vyživované deti, keďže 6-ročné dieťa sa v takomto prípade do Vyhlásenia na uplatnenie NČ a DB neuvádza. Ak zamestnávateľ nemá preukázanú informáciu o 6-ročnom dieťati, použije sa 20 % ČZD = 64,08 €. 
Suma 70 € je menej ako 86,51 €, daňový bonus byť mal byť 70 € (pri použití 20 % ČZD 64,08 €.).
Nárok na daňový bonus podľa zákona platného do 30.6.2022 na 8-ročné dieťa je 43,60 €, to je menej ako 70 €. Výška priznaného DB bude 70 € (prípadne 64,08 €).

Príklad 4
Zamestnanec si uplatňuje DB na 5 detí vo veku 4 ,5, 10, 16, 18 rokov. Zdaniteľný príjem 500 €, čiastkový základ dane je v sume 433 €.
Výška DB:
    Na 4, 5 a 10 – ročné deti je 3 x 70 € = 210 €
    Na 16 a 18 – ročné deti 2 x 40 € = 80 €
    Spolu 290  €.
Hranica pre DB: 48 % z ČZD 433 € = 207,84 €
Suma 290 € je viac ako 207,84 € DB by mal byť 207,84 €.
Nárok na daňový bonus podľa zákona platného do 30.6.2022:
    Na 4 a 5 -ročné dieťa 2 x 47,14 = 94,28 €
    Na 10 -ročné dieťa 43,60 €
    Na 16 a 18 – ročné dieťa 2 x 23,57 = 47,14 €
    Spolu  185,02 €
Keďže suma DB podľa zákona platného do 30.6.2022 je nižšia ako suma podľa zákona od 1.7.2022, prizná sa suma daňového bonusu na deti 207,84 €.
Sumu 207, 84 € je potrebné na účely vystavenia potvrdenia o zdaniteľnom príjme rozdeliť na deti, pričom zákon neurčuje pravidlá rozdelenia; sumu napríklad rozdelíme v pomere podľa výšky plnej sumy DB 70:70:70: 40:40
    Na 1 dieťa do 15 rokov: 207,84 / 290 x 70 = 50,16827, zaokr. matematicky 50,17
    Na 1 dieťa nad 15 rokov: 207,84 / 290 x 40 = 28,6675, zaokr. matematicky 28,67
Po takomto rozpočítaní a zaokrúhlení by ale celková suma daňového bonusu bola 3 x 50,17 + 2x 28,67 = 207,85, čo je viac, ako maximálna možná suma daňového bonusu. Preto  u jedného z detí  bude potrebné výšku DB znížiť o 1 cent, napr.:
    DB na 4-ročné dieťa 50,16 €
    DB na 5-ročné dieťa 50,17 €
    DB na 10-ročné dieťa 50,17 €
    DB na 16-ročné dieťa 28,67 €
    DB na 18-ročné dieťa 28,67 €
Poznámka: môže nastať aj opačný prípad, že výšku DB po zaokrúhlení bude treba u niektorého dieťaťa o cent zvýšiť, aby zamestnanec dostal DB v zákonnej výške.