Nehnuteľnosti a DPH

Kedy vzniká povinnosť vykonať úpravu dane odpočítanej pri investičnom majetku

 1. § 54 zákona o dani z pridanej hodnoty (ZDPH) – z jeho znenia vyplýva, že ak platiteľ dane zmení účel použitia obstaraného investičného majetku v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom investičný majetok nadobudol, alebo ho vytvoril na vlastné náklady, je povinný vykonať dodatočnú úpravu odpočítanej DPH.

Napríklad: ak platiteľ uplatnil právo odpočtu dane na vstupe zo stavebného pozemku, a následne dôjde k predaju s oslobodením, pôvodne odpočítanú resp. jej časť DPH bude povinný vrátiť.

 1. § 54b ZDPH – ak platiteľ nadobúda podnik alebo časť podniku tvoriacu samostatnú organizačnú zložku v cene bez DPH (uplatnením ustanovenia § 10 ods. 1 ZDPH), pri nadobudnutom nehnuteľnom majetku pokračuje v úprave odpočítanej dane v prípade zmeny účelu použitia, obdobie na úpravu odpočítanej dane sa u kupujúceho neprerušuje. Pravidlo sledovania zmeny účelu sa teda viaže aj na právneho nástupcu, ktorý  pokračuje v sledovaní zmeny účelu použitia počas 20 ročného obdobia v súlade s § 54 ZDPH.

Opätovné počítanie 5-ročného obdobia pre oslobodenie od dane ako dôsledok významnej rekonštrukcie nehnuteľnosti

 1. Dodanie nehnuteľnosti s podstatnou rekonštrukciou – v súlade s § 38 ods.1 písm. b) a § 38 ods. 7 písm. b) ZDPH v prípade starších stavieb, ktoré by inak oslobodenie z dôvodu uplynutia 5-ročného obdobia spĺňali, pri zásadných rekonštrukciách plynie nové 5 – ročné obdobie.

Opätovné začatie plynutia 5-ročného obdobia  v prípade  starších stavieb podľa prechodného ustanovenia § 85kg ods. 4 platí len v prípade, ak sú splnené podmienky (všetky štyri súčasne):

   • stavebné práce si vyžadovali stavebné povolenie;
   • výsledkom stavebných prác bola kolaudáciaktorou sa povolila zmena účelu užívania stavby alebo ktorou sa povolilo užívanie stavby; ak prestavba podľa stavebného zákona nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje len ohlásenie stavebnému úradu, nezačína nová 5 ročná lehota (nie je opodstatnené ďalej posudzovať opätovné plynutie 5-ročnej lehoty). V tomto prípade je potrebné vychádzať aj zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný poriadok), podľa ktorého kolaudácii predchádza získanie stavebného povolenia a preto, ak podnikatelia vykonajú stavebné práce len na základe ohlásenia, nie je potrebné ďalej sledovať plynutie novej 5 ročnej lehoty;
   • došlo k vynaloženiu nákladov presahujúcich 40% z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác,
   • stavebné práce začali po 31. decembri 2018;

ak čo len jedna z podmienok nie je splnená, nezačne plynúť 5-ročná doba po vykonaní stavebných prác.