Uplatnenie daňových výdavkov pri prenájme a predaji nehnuteľnosti

Výber z príkladov riešených na webinári s Ing. Dagmar Bednárikovou.

Otázka č. 1 – Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku

Daňovník – FO/občan prenajíma nehnuteľnosť, ktorú zaradí do obchodného majetku, t. j. bude o nej účtovať (bude ju evidovať) ako o obchodnom majetku. Aké daňové výdavky môže uplatniť?

Odpoveď:

Daňovník si môže uplatniť v preukázateľných výdavkoch vynaložených v súvislosti s touto nehnuteľnosťou výdavky na:

   • obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti(formou odpisov),
   • technické zhodnotenie,
   • jej opravy a udržiavanie,
   • iné súvisiace výdavky spojené s používaním nehnuteľnosti(výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti ako výdavky na energie), ďalej výdavky na poistenie prenajímanej nehnuteľnosti, daň z nehnuteľností, výdavky týkajúce sa úhrad vlastníka bytu a nebytových priestorov v dome do fondu prevádzky, údržby a opráv, úroky z úverov a pôžičiek na zakúpenie prenajímanej nehnuteľnosti a pod.

Otázka č. 2 – Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku

Daňovník – FO/občan  prenajíma nehnuteľnosť, ktorú nezaradí do obchodného majetku, môže si ako daňový výdavok uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti, ako sú napr. výdavky na energie vrátane výdavkov + tzv. ostatné služby. Do daňových výdavkov si v takomto prípade nemôže zahrnúť napr. ani výdavky na poistenie nehnuteľnosti, daň z nehnuteľností, príspevok do fondu opráv a údržby a pod.

Pri nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku si môžeme uplatniť tieto výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti, t.j. ide o:

   • výdavky na energie –elektrická energia, teplo na vykurovanie a výrobu teplej úžitkovej vody, pitná a úžitková voda pre domácnosť, plyn.

Okrem toho môžeme uplatniť aj výdavky na ostatné služby súvisiace s prenájmom nehnuteľnosti, ktorými sú najmä:

   • odvádzane odpadovej vody z domácností,
   • osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov v dome,
   • používanie výťahu,
   • kontrola a čistenie komínov,
   • odvoz popola, smetí a splaškov,
   • čistenie žúmp,
   • vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou,

Do daňových výdavkov si v takomto prípade nemôže zahrnúť napr. ani výdavky na poistenie nehnuteľnosti, daň z nehnuteľností, príspevok do fondu opráv a údržby a pod.

Otázka č. 3 – Úroky z hypotekárneho úveru ako výdavok

Daňovník – FO/občan si na kúpu nehnuteľnosti zobral hypotekárny úver. Zakúpenú nehnuteľnosť prenajíma, zaradil ju do obchodného majetku a príjmy z jej prenájmu zdaňuje podľa § 6 ods. 3 ZDP. Príjmy a výdavky eviduje daňovník v daňovej evidencii podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, v ktorej eviduje aj prenajímanú nehnuteľnosť. Môže si pri dosiahnutom príjme z prenájmu uplatniť do daňových výdavkov úroky z hypotekárneho úveru zaplatené v roku 2022?

Odpoveď:

Ak fyzická osoba s príjmami z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov  využíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov nehnuteľnosť, ktorú v príslušnom zdaňovacom období má zaradenú v obchodnom majetku, potom aj úroky zaplatené v roku 2018 súvisiace so splácaním hypotekárneho úveru na obstaranie tejto nehnuteľnosti sú v súlade s § 19 ods. 3 písm. s) zákona o jej daňovým výdavkom.