Podmienky dostupnosti služieb

súčasť Všeobechných obchodných pdmienok platných od 01.06.2022

Tento dokument je súčasťou všeobecných obchodných podmienok vydaných spoločnosťou MADWIRE, s. r. o., IČO: 47 436 310, so sídlom: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 92577/B za účelom úpravy práv a povinností so zákazníkmi používajúcimi službu Účtuj pohodlne.

Obsah

1. Úvodné ustanovenia a definície pojmov

1.1. Nižšie uvedené pojmy začínajúce veľkým písmenom, ktoré sú používané v týchto podmienkach ochrany dôverných údajov a osobných údajov, budú mať nasledujúci význam:

Podmienky dostupnosti Služieb

Sú tieto podmienky špecifikujúce dostupnosť Služieb a niektoré technické štandardy Služby. Tieto Podmienky dostupnosti Služieb tvoria súčasť VOP.

Poskytovateľ

Je spoločnosť MADWIRE, s. r. o., IČO: 47 436 310, so sídlom: Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 92577/B.

Technická odstávka

Je vopred oznámená odstávka celého systému, alebo jeho časti, za účelom upgradu, updatu alebo iného zásahu zo strany Poskytovateľa. Odstávka má zvyčajne vplyv na dostupnosť a fungovanie Služby.

Technická podpora

Je technická podpora Poskytovateľa, ktorá je dostupná na tel. č. a e-maily zverejnenom na Internetovej stránke Poskytovateľa.

VOP

Znamená Všeobecné obchodné podmienky služby Účtuj pohodlne.

Výpadok

Znamená neplánované odstavenie celého systému, alebo jeho časti,  vplyvom vyššej moci alebo neautorizovaným zásahom tretej strany. Odstávka má zvyčajne vplyv na dostupnosť a fungovanie Služby.

Ostatné Pojmy začínajúce veľkým písmenom, ktoré sú používané v týchto Podmienkach dostupnosti Služieb a nie sú definované v tomto bode Podmienok dostupnosti Služieb majú význam ako im je daný vo VOP.

1.2. Všetky pojmy uvedené v bode 1. týchto Podmienkach dostupnosti Služieb alebo vo VOP sa budú používať v príslušných gramatických tvaroch.

1.3. Tieto Podmienky dostupnosti Služieb sú záväzné pre každého, kto akýmkoľvek spôsobom používa Službu, pričom súhlas s týmito Podmienkami dostupnosti Služieb Užívateľ vyjadrí podpisom Zmluvy.

1.4. Tieto Podmienky dostupnosti Služieb majú povahu obchodných podmienok platiacich medzi Zmluvnými stranami, pričom ak existuje medzi Zmluvnými stranami osobitná dohoda upravujúca práva a povinnosti odchylne, tak má prednosť táto osobitná dohoda. Osobitné dohody budú vždy písomné a budú súčasťou Zmluvy alebo inej osobitnej dohody.

2. Dostupnosť Služieb

2.1. Poskytovateľ garantuje nepretržitú prevádzku s dostupnosťou 99.982% Cloud služieb.

2.2. Garancia podľa tohto článku Podmienok dostupnosti Služieb sa vzťahuje výhradne na výpadky či poruchy, ktoré boli preukázateľne spôsobené zo strany Poskytovateľa, pričom pri posudzovaní príčiny výpadku je rozhodujúcim monitoring Poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za poruchy spôsobené mimo jeho technológie (teda poruchy tretích strán cestou k Užívateľovi).

2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje začať s obnovou funkčnosti Cloud služieb počas bežnej pracovnej doby (pracovné dni od 8.00 do 18.00 hod), najneskôr do 2 hodín po tom, ako bude Technická podpora Užívateľom k tomu vyzvaná telefonicky. Je potrebné, aby Užívateľ bez zbytočného odkladu po tejto výzve zaslal aj výzvu na emailovú adresu Technickej podpory.

2.4. V prípade, ak bude Poskytovateľ vyzvaný k obnoveniu funkčnosti Služby mimo bežnú pracovnú dobu Poskytovateľa, je povinný začať s obnovou funkčnosti Cloud služieb najneskôr do 6 hodín po tom, ako bude Technická podpora Užívateľom k tomu vyzvaná telefonicky. Je potrebné, aby Užívateľ bez zbytočného odkladu po tejto výzve zaslal aj výzvu na e-mailovú adresu Technickej podpory.

2.5. Garancia dostupnosti sa nevzťahuje na prerušenie Služieb z dôvodu nepredvídaných udalostí (napr. povodeň, požiar, zemetrasenie, teroristický útok, vojna…), vplyvom skutočností zapríčinených tretími dodávateľmi (napr. dlhodobý výpadok dodávok energií, výpadkom telekomunikačných služieb poskytovaných treťou stranou) a neoprávneným zásahom treťou osobou do prevádzky serverov.

2.6. Poskytovateľ nezodpovedá za výpadky spôsobené neodborným zásahom Užívateľa alebo správcom systému Užívateľa.

3. Podmienky obmedzenia alebo pozastavenia poskytovania Služby

3.1. Poskytovateľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu na nevyhnutný čas prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby bez toho, aby sa to považovalo za porušenie Zmluvy, a to najmä z nasledujúcich dôvodov:

3.1.1. mimoriadne okolnosti majúce základ v zásahoch vyššej moci (krízové situácie, DDoS útoky, hackerské útoky a pod.);

3.1.2. rozhodnutie orgánu verejnej moci;

3.1.3. závažné organizačné, technické alebo prevádzkové dôvody;

3.1.4. za účelom výkonu prác potrebných pre prevádzku, údržbu a opravu technických a technologických prvkov alebo prác potrebných v snahe vyhnúť sa chybám v systéme;

3.1.5.  podstatného porušenia Zmluvy alebo VOP zo strany Užívateľa;

3.1.6. omeškania Užívateľa s plnením záväzkov (napr. platbou odmeny) o viac ako 7 dní po lehote splatnosti, a to až do úplného splnenia tohto záväzku;

3.1.7. Služby sú využívané v rozpore so Zmluvou, VOP alebo Zákonom, pričom dochádza k ohrozeniu funkcie zariadenia Poskytovateľa alebo tretích subjektov.

Poskytovateľ nie je povinný takéto prerušenie alebo obmedzenie poskytovania Služby vopred oznámiť, oznámenie bude vykonané hneď ako to bude možné.

3.2. Obmedzenie poskytovania Služby podľa tohto článku Podmienok dostupnosti Služieb nezakladá Užívateľovi právo na náhradu škody, ušlého zisku alebo na akýkoľvek iný nárok a Užívateľ je aj naďalej povinný počas doby obmedzenia plniť svoje záväzky podľa VOP a Zmluvy.

3.3. Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť Užívateľovi plánovanú odstávku Služieb bez zbytočného odkladu, najmenej však 3 pracovné dní vopred. Výpadok Služieb spôsobený neodvrátiteľnou udalosťou sa Poskytovateľ zaväzuje oznámiť Užívateľovi bezodkladne, hneď ako sa o výpadku a príčinách výpadku dozvie. Poskytovateľ v uvedených prípadoch neoveruje doručenie oznámenia Užívateľovi. Odoslanie oznámenia na kontaktnú emailovú adresu Užívateľa je považované za doručenie. Užívateľ berie túto skutočnosť na vedomie.

3.4. Poskytovateľ je oprávnený dočasne obmedziť veľkosť vyhradeného diskového priestoru pre Užívateľa, prenosovú rýchlosť pre Užívateľa alebo iné činnosti Užívateľa na zariadeniach Poskytovateľa na určitú hranicu, ak by doterajšou činnosťou Užívateľa dochádzalo k ohrozeniu alebo podstatnému obmedzeniu plynulosti alebo funkčnosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo činností ostatných užívateľov.

4. Technické štandardy

4.1. Všetky virtuálne dátové centrá a servery sú prevádzkované v zabezpečenom dátovom centre na území Slovenskej Republiky.

4.2. Dátové centrum, v ktorom sú servery umiestnené, spĺňa štandardy TIER III (bezpečnosť pri vstupe, napájanie elektrickou energiou, hasiace systémy, lokalizácia podľa záplavových máp,…)

4.3. Servery sú uložené v uzamknutom racku, pričom kľúče od racku má k dispozícii výlučne asignovaný zamestnanec Prevádzkovateľa.

4.4. Fyzický prístup k racku je umožnený výlučne asignovaným zodpovedným zamestnancom Prevádzkovateľa (overenie pri vstupe prostredníctvom občianskeho preukazu a prístupovej karty vydanej konkrétnej osobe), alebo tretím osobám v sprievode asignovaného zamestnanca (identifikácia občianskym preukazom pri vstupe je nevyhnutná)

4.5. Napájanie serverov je riešené redundatnými zdrojmi.

5. Zmena zmluvných podmienok

5.1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek jednostrannú zmenu Podmienok poskytovania Služieb v súlade s článkom 20 VOP.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Tieto Podmienok poskytovania Služieb nadobúdajú účinnosť dňa 01.06.2022.

6.2. Podmienky poskytovania Služieb sú neoddeliteľnou súčasťou každej platne uzavretej Zmluvy.

6.3. Užívateľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že si Podmienky poskytovania Služieb pozorne prečítal, všetky ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto Podmienkam poskytovania Služieb v celom ich rozsahu porozumel, súhlasí s nimi, na dôkaz čoho pripája v Zmluve svoj podpis.

Súvisiace dokumenty: