Podmienky ochrany dôverných údajov a osobných údajov

súčasť Všeobechných obchodných pdmienok platných od 01.06.2022

Tento dokument je súčasťou všeobecných obchodných podmienok vydaných spoločnosťou MADWIRE, s. r. o., IČO: 47 436 310, so sídlom: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 92577/B za účelom úpravy práv a povinností so zákazníkmi používajúcimi službu Účtuj pohodlne.

Obsah

1. Úvodné ustanovenia a definície pojmov

1.1. Nižšie uvedené pojmy začínajúce veľkým písmenom, ktoré sú používané v týchto podmienkach ochrany dôverných údajov a osobných údajov, budú mať nasledujúci význam:

GDPR

Znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Osobné údaje

Znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná. Pre vylúčenie pochybností, údaje týkajúce sa právnickej osoby, nie sú osobnými údajmi, pokiaľ nespĺňajú kritéria prvej vety.

POS

Sú podmienky ochrany dôverných údajov a osobných údajov v Službe ÚčtujPohodlne, ktoré tvoria súčasť týchto VOP.

Poskytovateľ

Je spoločnosť MADWIRE, s. r. o., IČO: 47 436 310, so sídlom: Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 92577/B.

VOP

Znamená Všeobecné obchodné podmienky služby Účtuj pohodlne.

Ostatné Pojmy začínajúce veľkým písmenom, ktoré sú používané v týchto podmienkach ochrany dôverných údajov a osobných údajov a nie sú definované v tomto bode POS majú význam ako im je daný vo VOP.

1.2. Všetky pojmy uvedené v bode 1. týchto POS alebo vo VOP sa budú používať v príslušných gramatických tvaroch.

1.3. Tieto POS sú záväzné pre každého, kto akýmkoľvek spôsobom používa Službu, pričom súhlas s týmito POS Užívateľ vyjadrí podpisom Zmluvy.

1.4. Tieto POS majú povahu obchodných podmienok platiacich medzi Zmluvnými stranami, pričom ak existuje medzi Zmluvnými stranami osobitná dohoda upravujúca práva a povinnosti odchylne, tak má prednosť táto osobitná dohoda. Osobitné dohody budú vždy písomné a budú súčasťou Zmluvy alebo inej osobitnej dohody.

2. Ochrana dôverných informácií

2.1. Na základe skutočnosti, že Poskytovateľ používa nástroje vhodné pre účinné zabezpečenie ochrany, sa Užívateľ zaväzuje nešíriť a neposkytovať tretím osobám dôverné informácie, s ktorými sa oboznámil v súvislosti s plnením a/alebo využitím Zmluvy, ak k tomu Poskytovateľ nedá písomné povolenie. Zmluvné Strany sa zaväzujú, že budú v priebehu zmluvného vzťahu aj po jeho ukončení dodržiavať mlčanlivosť o všetkých informáciách týkajúcich sa všetkých Služieb poskytovaných Poskytovateľom. Týmto nie je nijak obmedzený nárok na náhradu škôd spôsobených porušením mlčanlivosti. Celá komunikácia medzi Poskytovateľom a Užívateľom je považovaná za prísne dôvernú. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany poskytovať žiadne informácie týkajúce sa vzájomného obchodného vzťahu, teda vrátane uskutočnenej komunikácie, tretím osobám. Povolenou výnimkou je:

2.1.1. uverejňovanie marketingových informácií Poskytovateľa o svojich Užívateľoch, ktoré môže umiestniť na Internetové stránky Poskytovateľa a prípadne v jeho marketingových a reklamných tlačovinách;

2.1.2. oznámenie informácii orgánom činným v trestnom konaní a iným orgánom verejnej moci alebo súdom pre uplatňovanie práv v konaniach;

2.1.3. oznamovanie kladných referencií a odporúčaní ohľadom dobrej kvality Služieb;

2.1.4. oznamovanie informácii svojim právnym poradcom, zástupcom a zamestnancom, pokiaľ sú títo viazaný profesijným tajomstvom alebo prevzali záväzok mlčanlivosti.

2.2. Zmluvné strany si navzájom zodpovedajú za škodu spôsobenú porušením záväzku mlčanlivosti.

3. Ochrana osobných údajov

3.1. Poskytovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.2. Ustanovenia tohto článku POS sa nevzťahujú na dáta ukladané na Virtuálnom serveri Poskytovateľa Užívateľom, nakoľko k obsahu týchto dát nemá Poskytovateľ prístup.

3.3. Poskytovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu potrebnom na uzatvorenie Zmluvy a v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvných a zákonných povinností. Predovšetkým zbiera údaje ako Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčnú adresu alebo iné údaje, ktoré mu budú poskytnuté pri vzájomnej komunikácii.

3.4. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Užívateľa, Záujemcu alebo Tretích strán je:

3.4.1. Nevyhnutnosť spracovania osobných údajov na plnenie zmluvných povinností (dôvod podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR);

3.4.2. Splnenie zákonných povinností Poskytovateľa v oblasti účtovníctva a iných predpisov (dôvod podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);

3.4.3. Potreba spracovania osobných údajov pre vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (dôvod podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR);

3.4.4. Oprávnený záujem Poskytovateľa na zodpovedaní Vašich otázok alebo vybavení Vašich podnetov (dôvod podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR);

3.4.5. Povinnosť Poskytovateľa splniť si povinnosti uložené zákonom (dôvod podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

3.5. Osobné údaje spracúva Poskytovateľ predovšetkým za účelom:

3.5.1. Plnenia zmluvných povinností;

3.5.2. Výkonu opatrení pred uzatvorením zmluvy;

3.5.3. Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy;

3.5.4. Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR.

3.6. Údaje sú spracúvane po dobu platnosti zmluvy a po dobu, po ktorú je Poskytovateľ povinný uschovávať zmluvy podľa osobitných predpisov v oblasti účtovníctva.

3.7. Poskytovateľ osobné údaje sprístupňuje:

3.7.1. ak mu taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;

3.7.2. ak je to nevyhnutné na plnenie jeho povinností a pri zabezpečení jeho oprávnených záujmov najmä svojim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod..

3.8. Poskytovateľ neprenáša osobné údaje mimo Európskeho Hospodárskeho priestoru.

3.9. Dotknuté osoby majú nasledujúce práva

 

Právo odvolať súhlas

V prípadoch, kedy sú Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môže odvolať elektronicky, na adrese ………………. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli spracúvané na jeho základe pred odvolaním.

Právo na prístup

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej má Poskytovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako sú jej osobné údaje používané. Vo väčšine prípadov budú Osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ sa nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak dotknutá osoba o poskytnutie týchto informácií požiadala elektronickými prostriedkami, budú jej poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Poskytovateľ prijíma primerané opatrenia, aby  zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o dotknutej osobe má k dispozícii. Ak si dotknutá osoba myslí že údaje, ktorými disponuje Poskytovateľ sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, môže ho požiadať, aby tieto informácie upravil, aktualizoval alebo doplnil.

Právo na výmaz (na zabudnutie)

Dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie Osobných údajov, napríklad v prípade, ak Osobné údaje, ktoré o nej Poskytovateľ získal, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, Poskytovateľ môže mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebude môcť žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností je dotknutá osoba oprávnená požiadať, aby Poskytovateľ prestal používať jej Osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si dotknutá osoba myslí, že Osobné údaje, ktoré o nej Poskytovateľ mám, môžu byť nepresné alebo keď si myslí, že už jej Osobné údaje Poskytovateľ nepotrebuje využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností má dotknutá osoba právo požiadať o prenos Osobných údajov, ktoré poskytla Poskytovateľovi, na inú tretiu stranu podľa jej výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len Osobných údajov, ktoré Poskytovateľ získal na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na oprávnených záujmoch Poskytovateľa. V prípade, ak nemá Poskytovateľ presvedčivý oprávnený dôvod na spracúvanie a nebude Osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej Osobné údaje spracúva Poskytovateľ nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

 

V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

 

4. Zmluva o spracúvaní osobných údajov

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto uzatvárajú zmluvu o spracovaní osobných údajov podľa článku 28 ods. 3 GDPR, ktorou Užívateľ menuje (ako prevádzkovateľ podľa GDPR) Poskytovateľa za sprostredkovateľa pri spracovaní Osobných údajov spracovaných v rozsahu Služieb a poveruje ho spracovaním Osobných údajov v jeho mene.

4.2. Trvanie Zmluvy o spracovaní osobných údajov je obmedzené na dobu trvania poskytovanie Cloud služby a zaniká ku dňu ukončenia poskytovania tejto Služby.

4.3. Spracúvanými osobnými údajmi môžu byť akékoľvek osobné údaje dotknutých osôb, ktoré Užívateľ nahrá alebo uloží do systémov Poskytovateľa pri využívaní Cloud služby, najmä meno, priezvisko, údaje o pobyte, mieste a dátume narodenia, veku, email, telefónne číslo, geolokačné údaje, údaje z cookies a iných podobných programov, IP adresy a ďalšie.

4.4. Dotknutými osobami môžu byť akékoľvek kategórie dotknutých osôb, ktorých osobné údaje Užívateľ spracuje v systémoch Poskytovateľa pri využívaní cloud služby najmä členovia orgánov, zamestnanci, pracovníci, dodávatelia, partneri, klienti, zákazníci, konečný užívatelia, návštevníci a ďalšie kategórie dotknutých osôb. Užívateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní Služieb zdrží spracúvania osobitných kategórií osobných údajov.

4.5. Užívateľ prehlasuje a nesie výlučnú zodpovednosť za to, že osobné údaje spracúvané v súvislosti so poskytovaním Služieb sú získavané v súlade s podmienkami GDPR, že spracúvanie Osobných údajov dotknutých osôb nadobudnutých v súvislosti s poskytovaním Služieb je zákonné v zmysle čl. 6 GDPR a že si splnil vo vzťahu k dotknutým osobám všetky informačné povinnosti v zmysle čl. 13 a 14 GDPR.

4.6. Užívateľ ďalej prehlasuje a nesie výlučnú zodpovednosť za to, že je oprávnený poveriť Poskytovateľa na spracúvanie osobných údajov v súlade s týmto článkom POS, za účelom tu stanoveným a na stanovenú dobu. Užívateľ bude so Poskytovateľom spolupracovať na plnení jeho povinností v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré mu vyplývajú z GDPR.

4.7. Osobné údaje budú spracúvané najneskôr do skončenia poskytovania Cloud služby medzi Zmluvnými stranami.

4.8. Spracúvanie bude Poskytovateľom vykonané len na základe zdokumentovaných pokynov, ktoré musia byť zákonné a nesmú odporovať VOP a Zmluve.

4.9. Poskytovateľ zabezpečí primerané technické a organizačné zabezpečenie ochrany Osobných údajov a prijme primerané technické a organizačné opatrenia, aby v tejto dobe nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, ako aj k ich inému zneužitiu.

4.10. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si, s prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie dostupné Zmluvným stranám, poskytnú všetku súčinnosť:

4.10.1. pri styku a rokovaniach s dotknutými osobami či inými subjektmi, ktorých sa spracúvanie osobných údajov týka, a dozorným orgánom;

4.10.2. pri plnení ich povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby ustanovených v kapitole III GDPR;

4.10.3. pri plnení ich povinností oznámiť dozornému orgánu porušenie ochrany osobných údajov a povinností oznámiť takéto porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe v súlade s článkami 33 a 34 GDPR;

4.10.4. pri plnení ich povinností v súlade s článkami 32, 35 a 36 GDPR.

4.11. Ak Poskytovateľ (v postavení sprostredkovateľa pre Užívateľa) obdrží akékoľvek vyjadrenie či žiadosť dotknutej osoby súvisiace s jej osobnými údajmi, zaväzuje sa takéto vyjadrenie či žiadosť Užívateľovi bez odovzdať a dotknutú osobu o tejto skutočnosti informovať.

4.12. Užívateľ oprávňuje Poskytovateľa na prenos osobných údajov, ktoré sa spracúvajú a/alebo sú určené na spracúvanie po prenose v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru ako aj do krajín, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov podľa GDPR.

4.13. Poskytovateľ je oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, ktorého zaviaže spracúvať osobné údaje v súlade so Zmluvou a GDPR.

4.14. Užívateľ je po dohode s Poskytovateľom oprávnený kontrolovať plnenie a dodržiavanie pravidiel ochrany súkromia podľa GDPR, pričom táto kontrola bude obmedzená iba na otázky súvisiace s Poskytovanými službami a nezahŕňa audit fyzických zariadení a priestorov Poskytovateľa, keďže poskytované služby sú virtuálneho charakteru. Všetky náklady spojené s prípadnou kontrolou znáša Užívateľ.

4.15. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá a ostatné povinnosti stanovené v GDPR a ďalších právnych predpisoch, aj keď tak nie je výslovne uvedené v zmluve.

4.16. Po skončení poskytovania Cloud služieb budú Osobné údaje vrátené Užívateľovi postupom podľa bodu 14.9. VOP.

4.17. Poverením Poskytovateľa na spracovanie Osobných údajov sa Užívateľ v žiadnom prípade nezbavuje zodpovednosti za dodržiavanie pravidiel spracúvania Osobných údajov.

4.18. Akékoľvek náklady spojené s plnením povinností Poskytovateľa podľa tejto časti VOP bude znášať Užívateľ. Poskytovateľ je oprávnený požadovať preplatenie akýchkoľvek nákladov vynaložených na plnenie povinností podľa tejto časti POS. Neuhradenie nákladov Užívateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

4.19. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o Osobných údajoch dotknutých osôb. Zmluvné strany sa zaväzujú ďalej zachovávať mlčanlivosť o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov. Zmluvné strany sú povinné povinnosťou mlčanlivosti v rozsahu tohto článku Zmluvy zaviazať aj svojich zamestnancov (alebo iné osoby v rovnakom postavení), ktorí sa budú priamo alebo nepriamo zúčastňovať na spracovaní osobných údajov podľa tejto Zmluvy.

5. Zmena zmluvných podmienok

5.1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek jednostrannú zmenu POS v súlade s článkom 20 VOP.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Tieto POS nadobúdajú účinnosť dňa 01.06.2022.

6.2. POS sú neoddeliteľnou súčasťou každej platne uzavretej Zmluvy.

6.3. Užívateľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že si POS pozorne prečítal, všetky ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto POS v celom ich rozsahu porozumel, súhlasí s nimi, na dôkaz čoho pripája v Zmluve svoj podpis.

Súvisiace dokumenty: