Daňový bonus od 1. júla 2022

Zákon o financovaní voľného času dieťaťa z 24.5.2022 prináša aj novelu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v ktorom upravuje podmienky a výšku daňového bonusu postupne, v lehotách od 1.7.2022 a od 1.1.2023. Novela ešte bola prezidentkou vrátená na opätovné prerokovanie v NR SR a bude platná až po jej zverejnení v Zbierke zákonov.

Článok sa zaoberá len určovaním mesačnej sumy daňového bonusu (DB) zamestnávateľom po 1.7.2022. 

Výška daňového bonusu od 1.7.2022 je mesačne:

   • 40 € ak dieťa dovŕšilo 15 rokov veku
   • 70 € do dovŕšenia 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu /§ 4 ods. 3 písm.a) zákona č. 544/2010 Z.z./. Ide o dotáciu na stravovanie pre dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti.

Pritom sa od 1.7.2022 neposudzuje podmienka výšky zdaniteľného príjmu (aspoň  323 €). Zároveň ale, výška daňového bonusu nesmie prekročiť sumu určenú ako stanovené percento čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti. Percento v závislosti od počtu vyživovaných detí je stanovené nasledovne:

   • 1 dieťa: 20 %
   • 2 deti: 27 %
   • 3 deti: 34 %
   • 4 deti: 41 %
   • 5 detí: 48 %
   • 6 a viac detí: 55 %

Čiastkový základ dane je zdaniteľný príjem znížený o povinné poistné a príspevky (SP, ZP).

Zároveň podľa prechodných ustanovení, ak by vyšiel nárok na DB vyšší podľa zákona platného do 30.6.2022, zamestnávateľ zamestnancovi prizná DB podľa predpisov platných do 30.6.2022 a to:  ak zdaniteľný príjem zamestnanca je aspoň 323 €, výška daňového bonusu na dieťa je:

   • 23,57 € – pre deti nad 15 rokov
   • 43,60 € – pre deti nad 6 rokov do 15 rokov, vrátane mesiaca, kedy dieťa dovŕšilo 15 rokov
   • 47,14 € – pre deti do 6 rokov, vrátane mesiaca, kedy dieťa dovŕšilo 6 rokov

Pre deti od 6 do 15 rokov, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ alebo základnú školu –  nárok na DB  je, len ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom.

Príklad 1
Zamestnanec si uplatňuje DB na 2 deti,  10-ročné a 16-ročné. Zdaniteľný príjem v júli 2022 v sume 1000 €, poistné na ZP a SP 134 €, čiastkový základ dane = 866 € /1000-134/.

Výška DB:
    Na 10 – ročné dieťa 70 €
    Na 16 – ročné dieťa 40 €
    Spolu 110 €.
Hranica pre DB: 27 % z ČZD 866 € = 233,82 €
Suma 110 € je menej ako 233,82 € a zároveň viac, ako suma DB podľa zákona platného do 30.6.2022, zamestnávateľ prizná DB spolu 110 €.

Príklad 2
Zamestnanec si uplatňuje DB na 2 deti,  10-ročné a 16-ročné. Zdaniteľný príjem v júli 2022 je v sume 240,33 €, poistné na ZP a SP spolu 32,18 €, čiastkový základ dane = 208,15 € /240,33 – 32,18/.

Výška DB:
    Na 10 – ročné dieťa 70 €
    Na 16 – ročné dieťa 40 €
    Spolu 110 €.
Hranica pre DB: 27 % z ČZD 208,15 € = 56,2005, zaokr. matematicky 56,20 €.
Suma 110 € je viac ako 56,20 €, daňový bonus bude 56,20 €.

Podľa zákona platného do 30.6.2022 by nárok na DB nevznikol, čiže vypočítaná suma 56,20 € je vyššia ako suma priznaná podľa zákona platného do 30.6.2022 a zamestnávateľ prizná DB vo výške 56,20 €.
Na účely vystavenia potvrdenia o zdaniteľnom príjme je potrebné priznanú sumu 56,20 € rozdeliť na deti, zákon pritom neurčuje pravidlá rozdelenia, sumu napríklad rozdelíme v pomere podľa výšky plnej sumy DB 70 ku 40:

    56,20 / 110 x 70 = 35,76 € na 10-ročné dieťa
    56,20 / 110 x 40 = 20,44 € na 16-ročné dieťa

Príklad 3
Zamestnanec si uplatňuje DB na 2 deti,  6-ročné a 8-ročné. Zdaniteľný príjem v júli 2022 je v sume 370 €, poistné na ZP a SP spolu 49,58 €, čiastkový základ dane = 320,42 € /370-49,58/.

Výška DB:
    Na 6–ročné dieťa 70 €
    Na 8–ročné dieťa 70 €
    Spolu 140 €.
Hranica pre DB: 27 % z ČZD 320,42 € = 86,5134, zaokr. matematicky 86,51 €
Suma 140 € je viac ako 86,51 €, daňový bonus by mal byť 86,51 €.
Nárok na daňový bonus podľa zákona platného do 30.6.2022:
    Na 6-ročné dieťa 43,60 €
    Na 8-ročné dieťa 43,60 €
    Spolu  87,20 €
Keďže suma DB podľa zákona platného do 30.6. je vyššia ako suma podľa zákona od 1.7.2022, prizná sa suma daňového bonusu:

    Na 6-ročné dieťa 43,60 €
    Na 8-ročné dieťa 43,60 €

Príklad 3a
Zamestnanec z príkladu 3 si uplatňuje DB na 1 dieťa 8-ročné. Na 6-ročné dieťa si uplatňuje dotáciu na stravu. Zdaniteľný príjem v júli je v sume 2022 370 €, ČZD 320,42 €.
    Výška DB na 8–ročné dieťa: 70 €
Hranica pre DB: 27 %* z ČZD 320,42 = 86,5134 = 86,51  €. 
*Poznámka – je použité percento ako pre 2 vyživované deti, pretože naozaj obe sú vyživované, aj keď len na jedno z nich si zamestnanec môže uplatniť DB. Ale otázkou je, ako sa preukáže, že zamestnanec má 2 vyživované deti, keďže 6-ročné dieťa sa v takomto prípade do Vyhlásenia na uplatnenie NČ a DB neuvádza. Ak zamestnávateľ nemá preukázanú informáciu o 6-ročnom dieťati, použije sa 20 % ČZD = 64,08 €. 
Suma 70 € je menej ako 86,51 €, daňový bonus byť mal byť 70 € (pri použití 20 % ČZD 64,08 €.).
Nárok na daňový bonus podľa zákona platného do 30.6.2022 na 8-ročné dieťa je 43,60 €, to je menej ako 70 €. Výška priznaného DB bude 70 € (prípadne 64,08 €).

Príklad 4
Zamestnanec si uplatňuje DB na 5 detí vo veku 4 ,5, 10, 16, 18 rokov. Zdaniteľný príjem 500 €, čiastkový základ dane je v sume 433 €.
Výška DB:
    Na 4, 5 a 10 – ročné deti je 3 x 70 € = 210 €
    Na 16 a 18 – ročné deti 2 x 40 € = 80 €
    Spolu 290  €.
Hranica pre DB: 48 % z ČZD 433 € = 207,84 €
Suma 290 € je viac ako 207,84 € DB by mal byť 207,84 €.
Nárok na daňový bonus podľa zákona platného do 30.6.2022:
    Na 4 a 5 -ročné dieťa 2 x 47,14 = 94,28 €
    Na 10 -ročné dieťa 43,60 €
    Na 16 a 18 – ročné dieťa 2 x 23,57 = 47,14 €
    Spolu  185,02 €
Keďže suma DB podľa zákona platného do 30.6.2022 je nižšia ako suma podľa zákona od 1.7.2022, prizná sa suma daňového bonusu na deti 207,84 €.
Sumu 207, 84 € je potrebné na účely vystavenia potvrdenia o zdaniteľnom príjme rozdeliť na deti, pričom zákon neurčuje pravidlá rozdelenia; sumu napríklad rozdelíme v pomere podľa výšky plnej sumy DB 70:70:70: 40:40
    Na 1 dieťa do 15 rokov: 207,84 / 290 x 70 = 50,16827, zaokr. matematicky 50,17
    Na 1 dieťa nad 15 rokov: 207,84 / 290 x 40 = 28,6675, zaokr. matematicky 28,67
Po takomto rozpočítaní a zaokrúhlení by ale celková suma daňového bonusu bola 3 x 50,17 + 2x 28,67 = 207,85, čo je viac, ako maximálna možná suma daňového bonusu. Preto  u jedného z detí  bude potrebné výšku DB znížiť o 1 cent, napr.:
    DB na 4-ročné dieťa 50,16 €
    DB na 5-ročné dieťa 50,17 €
    DB na 10-ročné dieťa 50,17 €
    DB na 16-ročné dieťa 28,67 €
    DB na 18-ročné dieťa 28,67 €
Poznámka: môže nastať aj opačný prípad, že výšku DB po zaokrúhlení bude treba u niektorého dieťaťa o cent zvýšiť, aby zamestnanec dostal DB v zákonnej výške.